ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (†1922)

Το σχετικό τεύχος περιλαμβάνει :

α) Το κείμενο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της διακηρύξεως της Αγιότητος, δηλαδή της συναριθμήσεως "εἰς τήν χορείαν τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἐν ἔτει 1922 ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ μαρτυρησάντων Ἐπισκόπων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κυδωνιῶν, Ἀμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ἰκονίου, Εὐθυμίου Ζήλων καί τῶν σύν αὐτοῖς κληρικῶν τε καί λαϊκῶν".

β) Την εισήγηση του Μητροπολίτου Πατρών κ. Νικοδήμου "περί της ανακηρύξεως του Εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου (Καλαφάτη) ως Ιερομάρτυρος (1922)".

γ) Το γράμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Αγαθαγγέλου προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ. Νικόδημο, διά του οποίου παρακαλείται ο υμνογράφος Μητροπολίτης Πατρών, ποιητής της Ακολουθίας "όπως η πρώτη έκδοσις της ασματικής ταύτης Ακολουθίας του Εθνομάρτυρος εκδοθή δαπάναις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης και κυκλοφορήση κατά την πρώτην εορτήν του Αγίου την 12-9-1993, τελεταρχούντος Υμών".

δ) Το απαντητικό γράμμα του Μητροπολίτου κ. Νικοδήμου προς τον Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Αγαθάγγελο, όπου εν κατακλείδι σημειώνονται τα εξής :

"Εὐδοκίᾳ Θεοῦ ἀξιούμεθα νῦν, ὅπως «συστήσωμεν ἑορτήν καί ἀγαλλόμενοι», τιμήσωμεν τόν ἀοίδιμον Ἱεράρχην καί τούς σύν αὐτῷ τελειωθέντας. Ἐφ' ὅσον δ' ἐπεφυλάχθη εἰς ἐμέ ἡ τιμή τῆς εἰσηγήσεως ἀφ' ἑνός, ἐπί Συνόδου, περί τῆς μετά τῶν Ἱερομαρτύρων συναριθμήσεως αὐτῶν, ἀφ' ἑτέρου δέ καί τῆς ποιήσεως, Συνοδικῇ ἐντολῇ καί ἐγκρίσει, τῆς ἀναγκαιούσης τῷ ἐφεξῆς ἑορτασμῷ αὐτῶν ᾀσματικῆς ἀκολουθίας, πάνυ εὐχαρίστως, ἀποδεχόμενοι τήν ἀδελφικήν ὑμῶν παράκλησιν, παραχωροῦμεν ὑμῖν τήν ὁλοπρόθυμον συναίνεσιν, ὅπως ἐκδόσητε ταύτην τύποις, εἰς τήν σειράν τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως, πρός χρῆσιν ἐπ' ἐκκλησίας καί πρός οἰκοδομήν τοῦ λαοῦ".

ε) "Προοίμιον" του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Αγαθαγγέλου

στ) Την πλήρη Ασματική Ακολουθία, η οποία περιλαμβάνει: Μικρό και Μεγάλο Εσπερινό, Όρθρο (με το Συναξάριο των μαρτυρησάντων Αγίων Ιεραρχών), τα εν τη Θεία Λειτουργία.

ζ) "Επίμετρον" το οποίο περιλαμβάνει δύο ειδικές ευχές :

i. Εὐχή ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τῆς ἁγιότητος τοῦ Ἱεράρχου Σμύρνης Χρυσοστόμου καί τῶν σύν αὐτῷ τελειωθέντων.

ii. Εὐχή εἰς ἐγκαίνια ἐκθέσεως κειμηλίων καί ἐνθυμημάτων Μικρασίας, Πόντου καί πάσης Ἰωνίας.

η) "Μουσικόν Παράρτημα" το οποίο περιλαμβάνει τα δοξαστικά του Εσπερινού και τα απολυτίκια μελοποιημένα από τον μουσικοδιδάσκαλο Κωνσταντίνο Πανά. Το δοξαστικό των αίνων (Όρθρος) έχει μελοποιήσει ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Νικόδημος.Περιεχόμενα
Επιστροφή