ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Ἐν Πάτραις τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Ἀριθμ. Πρωτ. : 510

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 162Α

 

 

Πρς

Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τς Ἁγιωτάτης καί Ἀποστολικῆς Μητροπλεως Πατρν.

 

 

Παιδιά μου εὐλογημένα,   

Κάθε χρόνο ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν, ἑορτάζει μέ λαμπρότητα τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀπό τήν Ρώμη στὴν πόλη τοῦ Μαρτυρίου του.

Ὁ Πατραϊκὸς Λαός, στίς 26 Σεπτεμβρίου 1964, ὑπεδέχθη τὸν Χαριτόβρυτο Θησαυρό, ὁ ὁποῖος πλέον εὑρίσκεται στόν περικαλλέστατο Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου, ὅπου κάθε ἡμέρα προσκυνεῖται ἀπὸ τούς εὐσεβεῖς Πατρινούς καὶ ἄλλους Προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι καταφθάνουν στὴν πόλη μας, προκειμένου νά ἀποθέσουν τὰ μῦρα τῆς εὐλαβείας τους, ἐνώπιον τῆς Τιμίας Κάρας, τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Τάφου τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων.

Μὲ τὴν χάρη τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, θὰ ἑορτάσωμε καὶ ἐφέτος τὴν ἐν λόγῳ Ἑορτή, εὐχαριστοῦντες τόν Θεό γιά τὴν μεγάλη δωρεὰ Του πρὸς τὴν πόλη μας, ὥστε Προστάτη ἀκοίμητο καὶ Ἔφορο, νὰ ἔχωμε τὸν Ἱερώτατο Μαθητὴ καὶ μιμητὴ τοῦ Πάθους τοῦ Σωτῆρος, καὶ γιά τὴν εὐεργεσία, νὰ κατέχωμε τὴν, μυρίπνοον καὶ Ἀγγέλοις αἰδέσιμον, Κάραν του.

Οἱ ἑορταστικὲς Ἐκδηλώσεις, θὰ πραγματοποιηθοῦν κατὰ τὸ διήμερο, Σάββατο καὶ Κυριακὴ, 22 καὶ 23 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. σύμφωνα μέ τὸ πρόγραμμα, τό ὁποῖο ἔχει ἤδη καταρτισθῆ.

Γιά μιά ἀκόμα φορά, ὁ μέγας Προστάτης καὶ Πολιοῦχος τῶν Πατρῶν, μᾶς προσκαλεῖ στήν εὐφρόσυνη καὶ οὐράνια πανήγυρη ὥστε, ὡς λαμπρός ἑστιάτωρ, νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ στὴν οὐράνια καὶ μυστικὴ Τράπεζα τοῦ Κυρίου μας, ὅπου «ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων», προκειμένου νὰ γευθοῦμε τοῦ Παναγίου Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματός Του.

Πιστεύομε ἀκράδαντα, ὅτι κατὰ τὸ διήμερο 22 καὶ 23 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. σύσσωμος ὁ εὐσεβής, ὁ φιλόθεος καὶ φιλάγιος Λαὸς τῶν Πατρῶν, θὰ τιμήσῃ τὸν Ἀπόστολο τοῦ Σωτῆρος, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε τὸν τόπο αὐτό καί τούς προγόνους μας, γιά νὰ διδάξῃ τὴν ἀλήθεια, νὰ ὁδηγήσῃ ἀπὸ τὸ σκότος τῆς πλάνης καὶ τῆς εἰδωλομανίας στὸ ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τέλει νὰ θυσιασθῇ ἐπὶ τοῦ χιαστοῦ Σταυροῦ, ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Οὐρανίου Βασιλέως καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας, σήμερα σᾶς μεταφέρει τὴν πρόσκληση τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ σᾶς παρακαλεῖ καί σᾶς προτρέπει, γιά τήν συμμετοχή σας στὸν πάνδημο ἑορτασμὸ τοῦ Ἁγίου μας καὶ τὴν χαρὰ τῆς τοπικῆς μας Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ἅπαντες, ὁ Ἱερὸς Κλῆρος, οἱ Ἄρχοντες καὶ ὁ Λαός, ὡς Ἐκκλησία τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστάντος Κυρίου μας, νὰ ἀντλήσωμε χάρη καί εὐλογία ἀσπαζόμενοι τὴν Ἱερὰ Κεφαλὴ τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ νὰ πάρωμε δύναμη σέ καιροὺς δυσχειμέρους γιά τὴν κοινωνία μας καὶ τὴν πατρίδα μας.

Μὲ τὴν πεποίθηση, ὅτι οὐδεὶς θὰ παραμείνῃ στὸ σπίτι του κατὰ τίς λαμπρές ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κατά τό διήμερο 22 καί 23 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. καὶ προγευόμενοι τῆς χαρᾶς τῆς συναντήσεως στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου, γιά νά δοξολογήσωμε τόν Κύριο καὶ νά τιμήσωμε τὸν Ἀπόστολό Του, διατελοῦμε,

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ πατρικῆς ἀγάπης

καὶ σᾶς ἀσπαζόμεθα ἐν φιλήματι ἁγίῳ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

 

 

Σημείωση:

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῇ στούς Ἱερούς Ναούς, κατά τήν Θεία Λειτουργία  τῆς Κυριακῆς 16ης Σεπτεμβρίου 2012 .

 Περιεχόμενα
Επιστροφή