ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ἐν Πάτραις τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2009

 

Ἀριθ. Πρωτ.: 407

                             

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 99ῃ

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

 

 

 

Συμπληρώθηκε ἤδη ἕνα ἔτος ἀπό τότε πού ὁ φοβερός σεισμός ἔπληξε τήν περιοχή μας. Τώρα, λοιπόν, κάνουμε ἕνα πνευματικό ἀπολογισμό τῆς ὅλης αὐτῆς ὑποθέσεως καί ὑψώνουμε τά μάτια μας στόν πανοικτίρμονα Θεό, ὁ Ὁποῖος κρατεῖ στά χέρια Του τήν ζωή μας καί τόν σύμπαντα κόσμο καί καθικετεύομε τήν συμπαθεστάτην Αὐτοῦ ἀγαθότητα, «ἵνα ρύσῃ, εἰς τό μέλλον, ἡμᾶς τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς καί παράσχῃ ἡμῖν πλούσια τά ἐλέη Του».

Κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς 8ης Ἰουνίου 2008, διεπιστώσαμε τήν σχετικότητα τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία νά δαμάσῃ τά φυσικά φαινόμενα, τό ὅτι ἐν μιᾷ στιγμῇ εἶναι δυνατόν νά ἀλλάξουν τά πάντα στή ζωή μας, τά ὑλικά  ἀγαθά νά χαθοῦν, τά ἐπιτεύγματα μας νά ἐξαφανιστοῦν, ἡ ζωή μας ἡ ἰδία νά ἀπωλεσθῇ.

Κάποιοι ξεφυλλίζοντας τήν ἱστορία εἶπαν καί θά ποῦν πολλάκις, ὅτι αὐτά τά φαινόμενα συνέβαιναν καί στό παρελθόν καί θά συμβοῦν καί στό μέλλον καί μέ «ἀδιάσειστα» κατ’ αὐτούς ἀποδεικτικά στοιχεῖα θά «βεβαιώσουν», ὅτι ὅλα αὐτά ὀφείλονται σέ φυσικές δυνάμεις.

Ὅμως ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, προσεγγίζουμε τό θέμα ἀπό ἄλλη ἄποψη καί θεωροῦμε τά γεγονότα βάσει τῶν πνευματικῶν νόμων καί κανόνων, οἱ ὁποῖοι μέ ἀδιαμφισβήτητα πνευματικά κριτήρια μᾶς βεβαιώνουν ὅτι καί αὐτά τά ὁποῖα οἱ ἐπιστήμονες ὀνομάζουν φυσικά φαινόμενα καί τά ὁποῖα, κατ’ αὐτούς, μοιραίως συμβαίνουν ἤ θά συμβοῦν, εἶναι ὑπό τήν πανσθενουργό ἰσχύν καί τήν ἀπόλυτον ἐξουσίαν τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ.

Ἐκεῖνος ἐδημιούργησε τόν σύμπαντα κόσμον, ἆρα Ἐκεῖνος ἔχει τήν δύναμη τῆς διακυβερνήσεως συμπάσης τῆς κτίσεως καί τῆς ἐν γένει διαχειρίσεως καί αὐτῶν τῶν φυσικῶν φαινομένων, τά ὁποῖα συμβαίνουν, διότι ὁ Κύριος τό ἐπιτρέπει.

Καιρός, λοιπόν, νά ἐντρυφήσομε βαθειά πνευματικά στά γεγονότα καί νά δοῦμε μέσα ἀπό αὐτά τήν παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη Του.

Ἡ παιδαγωγία Του ἔρχεται νά συνετίσῃ ὅλους μας, ὅταν λησμονοῦμε τόν Θεό καί ἀπολυτοποιώντας τίς δυνάμεις μας, ἀποφασίζουμε νά προχωρήσουμε στήν ζωή μας λησμονώντας τήν σχετικότητά μας καί ὡς ἐκ τούτου ἁμαρτάνοντας καί νά μᾶς ὑπενθυμίσῃ, ὅτι «πάντα ματαιότης τά ἀνθρώπινα» καί ὅτι πρέπει νά στραφοῦμε καί στά πνευματικά. Μέ ἄλλα λόγια νά ἀλλάξουμε τρόπο ζωῆς, νά συνετισθοῦμε καί ὅπως οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό τόν καιρό τῶν θεηγόρων Προφητῶν μέχρι καί σήμερα βοοῦν, νά μετανοήσουμε.  «Σαλεύεις Κύριε, τήν γῆν βουλόμενος, ἑδρασμῶ ἀληθείας πάντας ἡμᾶς, Δέσποτα στηρίζεσθαι, σαλευομένους προσβολαῖς τοῦ δολίου πολεμήτορος».

Κατά τήν φοβερά ὥρα τοῦ σεισμοῦ διεπιστώσαμεν ἰδιαιτέρως τήν ἄπειρον ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος σπλαχνισθείς ἐπί πάντας ἡμᾶς, ἐλέησε ὥστε ὁ σεισμός νά γίνῃ σέ ὥρα κατά τήν ὁποία στούς Ἱερούς Ναούς μας δέν ἐτελεῖτο κάποια Ἱερά Ἀκολουθία. Σημειωτέον ὅτι ἐκτός τῶν ἄλλων κτιρίων ἐπλήγησαν πολλοί Ἱεροί Ναοί μας καί τοῦτο τό θεωροῦμεν σημεῖον τῆς προνοίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, διότι ἐφάνησαν τά προβλήματα στατικότητας κάποιων Ἱερῶν Ναῶν, ὥστε νά ἐργασθῶμεν πλέον γιά τήν ἀποκατάστασή τους, προκειμένου νά ὑπάρχῃ ἡ ἀπαραίτητη ἀσφάλεια τῶν Ἐκκλησιαζομένων.

Ὅμως μετά ἀπό τό πλῆγμα αὐτό ἀντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα τά ὁποῖα μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, προσπαθήσαμε, ἀμέσως, σέ συνεργασία μέ τούς λοιπούς ἁρμοδίους φορεῖς νά ἐπιλύσουμε. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή βρεθήκαμε καί συνεχίζουμε νά βρισκόμαστε κοντά στούς πληγέντες, κάνοντας ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά τήν ἀνακούφισή τους. Ἐτρέξαμε καί τρέχουμε, ἐμεριμνήσαμε καί μεριμνοῦμε γιά τήν ἀποκατάσταση  τῶν πληγέντων Ἱερῶν Ναῶν.  Ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας ἔγιναν ὅλες οἱ ἐνέργειες γιά τήν σύνταξη τῶν ἀπαραιτήτων μελετῶν καί τήν προώθησή τους, ὥστε νά ἐγκριθοῦν καί νά προχωρήσουμε στά περαιτέρω. Ὁποιαδήποτε καθυστέρηση δέν ὀφείλεται στίς Ἐκκλησιαστικές Ὑπηρεσίες, ἀλλά στίς ἐν γένει χρονοβόρες καί γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ἤδη σέ πολλούς Ναούς ἀρχίσαμε τίς ἐπισκευές καί ἑτοιμαζόμεθα γιά τήν θεμελίωση νέων Ἱερῶν Ναῶν σέ περιοχές, ὅπου αὐτοί κατεστράφησαν ὁλοσχερῶς. Ἐπίσης σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί τήν τοπική Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, ἄρχισαν οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως τῶν Ναῶν-Μνημείων, Ἁγίου Δημητρίου Μπάδα, Καθολικοῦ Ἱερᾶς Μονῆς Μαρίτσης καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μιντιλογλίου.

Ἀδελφοί μου, σήμερα μετά ἀπό ἕνα χρόνο, ἅπαντες ὑψώνουμε τά μάτια μας πρός τό Πανάγαθο Θεό καί τόν εὐχαριστοῦμε γιά τήν πολλή Του πατρική ἀγάπη καί διότι διέσωσε τήν πόλη καί τήν περιοχή μας ἀπό πλέον ἐπώδυνες καταστάσεις καί πάντας ἡμᾶς ἀπό τήν τοῦ σεισμοῦ ἀπειλή. «Νῦν ἔγνωμεν Κύριε, ὡς ἠθέλησας ἡμᾶς, καί οὐδαμῶς συνέχωσας, ὑπό τήν γῆν συμπτώμασι χαλεποῖς, πολλά πλημμελήσαντας. Εὐχαρίστως διό Σε μεγαλύνομεν».

Παρακαλοῦμε τήν Παναγία Μητέρα Του, τόν Τίμιο Πρόδρομο καί τόν Προστάτη καί Ἔφορο τῶν Πατρῶν Ἀπόστολον Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητον καί πάντας τούς Ἁγίους, νά πρεσβεύουν ὑπέρ ἡμῶν πρός Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν, ὥστε νά γίνῃ ἵλεως πᾶσιν ἡμῖν, νά σκέπῃ τήν πόλη μας καί νά σώζῃ αὐτήν ἀπό παντός κινδύνου ἤ ἐπερχομένης δεινῆς συμφορᾶς καί περιστάσεως.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 + Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 


Περιεχόμενα
Επιστροφή