ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΪΒΑΛΙ


Από την επίσκεψιν του Πατριάρχου στην Ισπάρτη της Πισιδίας (Μάιος 2000)
 

Την Τετάρτην, 4ην τ. μ., η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ταρασίου, Οσιολ. Ιερομονάχου κ. Καλλινίκου Ξενοφωντινού και Αρχικλητήρος Αυτού, μετέβη εις Αϊβαλί (Κυδωνίας), ένθα συνηντήθη μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παντελεήμονος και του Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ιακώβου, ηγουμένου πολυμελούς ομίλου προσκυνητών εκ της Επαρχίας αυτού, μεθ' ων διεκπεραιώθη εις Μοσχονήσια και εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινόν εν τω ερειπώδει καταστάσει Ιερώ Ναώ των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, εν μέσω θερμών εκδηλώσεων των αρχών και του λαού της περιοχής. Εις το τέλος και μετά την προσφώνησιν του Διευθυντού Τουρισμού του Νομού Μπαλικεσίρ, ο Πατριάρχης ωμίλησεν ελληνιστί και τουρκιστί και, μεταξύ άλλων, ενεθάρρυνε τας προσπαθείας περαιτέρω προσεγγίσεως και συνεργασίας των λαών της Τουρκίας και της Ελλάδος.

Την επομένην, Πέμπτην, ο Πατριάρχης προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω Ιερώ Ναώ (σήμερον Μουσείω) των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κυδωνιών, έχων ως συλλειτουργούς τους Σεβ. Μητροπολίτας Κορίνθου, Μυτιλήνης και Μοσχονησίων μετά πολλών Ιερέων εκ Λέσβου, και ωμίλησε και πάλιν ελληνιστί και τουρκιστί, ευχαριστήσας εκ μέρους όλων τας τοπικάς αρχάς δια την άδειαν, τας διευκολύνσεις και τας τιμάς. Επίσης ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Μητροπολιτών Κυδωνιών Αγαθαγγέλου και Μυτιλήνης Ιακώβου του Κυδωνιέως, των επίσης Κυδωνιέων λογοτεχνών και συγγραφέων Φώτη Κόντογλου (του και αγιογράφου), Ηλία Βενέζη, της αυταδέλφης αυτού Αγάπης Μολυβιάτη, ως και πάντων των εν τη γη ταύτη αναπαυομένων πατέρων και αδελφών ημών.

Το απόγευμα ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον Έπαρχον (Kaymakam) Αϊβαλί Εντιμ. κ. Bekir Ergök και εν συνεχεία εξεναγήθη εις τους Ιερούς Ναούς και λοιπά αξιοθέατα της πόλεως ταύτης και είτα και των Μοσχονησίων υπό του Εντιμολ. κ. Ιωάννου Φουντούλη, Καθηγητού, Κυδωνιέως.

Την πρωΐαν της 6ης τ.μ., ο Πατριάρχης μετά της συνοδείας Αυτού μετέβησαν εις Altmoluk και αφού επεσκέφθησαν τον κ. Δήμαρχον παρέστησαν εις την τελετήν της αδελφοποιήσεως της κωμοπόλεως μετά της κωμοπόλεως Γέρας της Λέσβου, παρουσία του Δημάρχου αυτής Εντιμ. κ. Παύλου Βογιατζή, ως και εις τα εγκαίνια του πάρκου, εις το οποίον εδόθη τιμής ένεκεν το όνομα της Γέρας. Την όλην εκδήλωσιν επεσφράγισεν ωμιλήσας επικαίρως ο Πατριάρχης, Όστις άμα τη επιστροφή Του εις την Πόλιν το απόγευμα της αυτής ημέρας παρέστη και ηυλόγησε τα εγκαίνια του ενταύθα Γραφείου Προβολής και Ενημερώσεως του Δήμου Καβάλας, ομιλήσας καταλλήλως και δεχθείς την έκφρασιν της ευγνωμοσύνης δια την τιμήν και την ενθέρρυνσιν από μέρους του κ. Δημάρχου, της κ. Αντινομάρχου, του Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου και λοιπών φορέων και παραγόντων της πόλεως Καβάλας.


Περιεχόμενα
Επιστροφή