ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ως γνωστόν, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ 18-25 παρελθόντος μηνός Οκτωβρίου επραγματοποίησεν επίσκεψιν εις Ελλάδα, κατά την διάρκειαν της οποίας:

 • Συνηντήθη μετά του Προέδρου της Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, εκφράσαντος την προς τούτο επιθυμίαν, ως και μετά του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Εξοχ. κ. Αποστόλου Κακλαμάνη εν ταις έδραις αυτών.
 • Εδέχθη εις το κατάλυμα Αυτού Ξενοδοχείον Intercοntinental τον Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλον και άλλους Ιεράρχας, τους Εξοχ. Πρωθυπουργόν της Ελλάδος, πλείστους Υπουργούς και Αρχηγούς Κομμάτων, τον Δήμαρχον Αθηναίων, την Διοίκησιν της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος και άλλους παράγοντας και προσωπικότητας.
 • Παρεκάθησεν εις προς τιμήν Αυτού παρατεθέντα επίσημα γεύματα του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου τη συμμετοχή Ιεραρχών, Υπουργών και άλλων.
 • Επεσκέφθη τον Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών εν τη έδρα αυτού και προσεφώνησε και συνεχάρη αυτόν επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
 • Επεσκέφθη κατόπιν προσκλήσεως, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Ευρωπαϊκόν Κέντρον Δημοσίου Δικαίου, την Τράπεζαν Τροφίμων, το "Ίδρυμα Δαμιανού" εν ταις ορίοις της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, και άλλα Ιδρύματα και Οργανισμούς κοινής ωφελείας.
 • Επεσκέφθη την Ιεράν Μητρόπολιν και το Πανεπιστήμιον Πατρών, το οποίον και απένειμεν Αυτώ το τε Χρυσούν Μετάλλιον και τον τίτλον του Επιτίμου Διδάκτορος, ως και την Ιεράν Μητρόπολιν Θηβών και Λεβαδείας, παρακαθήσας εις δείπνον εν τη Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, παρατεθέν υπό του οικείου Ποιμενάρχου.
 • Παρέστη καί ωμίλησεν εν τη Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών εις τελετήν επιδόσεως Αυτώ Τιμητικού Τόμου υπό τον τίτλον "Ορθοδοξία και Οικουμένη", εκδοθέντος υπό Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ωμίλησεν εις συγκέντρωσιν διανοουμένων, οργανωθείσαν υπό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών με θέμα "Αι αξίαι της Ορθοδοξίας ως πνευματική παρακαταθήκη δια την ανθρωπότητα του 21ου αιώνος"
 • Ενεκαινίασε τας νέας εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου και εθεμελίωσε το Πνευματικόν Κέντρον αυτής.
 • Ενεκαινίασε το Γραφείον Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Αθήναις, παρουσία της Α. Μακαριότητος και άλλων προσωπικοτήτων.
 • Ωμίλησεν ενώπιον Συνάξεως Μοναχών οργανωθείσης υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος εν τη Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μαζίου, καθ' ην εγένετο και η παρουσίασις του βιβλίου "Ιερόν Στηλογράφημα", περιέχοντος Πατριαρχικάς ομιλίας περί Μοναχισμού, εκφωνηθείσας κατά διαφόρους περιστάσεις.
 • Την Κυριακήν, 22αν Οκτωβρίου, ελειτούργησε μετ' άλλων Ιεραρχών εν τω εν Σαλαμίνι Ιερώ Ναώ Παναγίας της Ιμβριωτίσσης εν μέσω πολυπληθών συμπατριωτών αυτού και άλλων προσκυνητών, ενώ το απόγευμα της ιδίας ημέρας ενεκαινίασε την νέαν ιδιόκτητον έδραν του Συλλόγου των εν Αθήναις Ιμβρίων ομιλήσας καταλλήλως πρός αυτούς και μνησθείς ημερών αρχαίων εν τη κοινή αυτών Γενέτειρα.
 • Ενεκαινίασεν ομού μετά του Εξοχ. Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου την Έκθεσιν Ι. Εικόνων της Θεοτόκου εν τω Μουσείω Μπενάκη.
 • Επεσκέφθη κατ' οίκον τον Άρχοντα Μ. Λογοθέτην και Μ. Ευεργέτην της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας Εντιμολ. κ. Παναγιώτην Αγγελόπουλον.

Τον Πατριάρχην εις το ταξίδιον τούτο συνώδευον οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Εφέσου κ. Χρυσόστομος, Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος και Περγάμου κ. Ιωάννης, ο Πανασιολ. μ. Αρχιδιάκονος κ. Ταράσιος, ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας και ο Αρχικλητήρ Αυτού Εντιμ. κ. Βασίλειος Καραγιώργης.


Περιεχόμενα
Επιστροφή