ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Την Παρασκευήν, 10ην τ. μ., η .Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανεχώρησε δι' ιδιωτικού αεροσκάφους εις Αμερικήν, ένθα θα παραμείνη μέχρι της εσπέρας της 13ης τ. μ., εν συνεχεία δε θα μεταβή εις Katmandu του Νεπάλ προς συμμετοχήν εις Διεθνές Οικολογικόν Συνέδριον, μεθ' ο θα πραγματοποιήση επίσημον επίσκεψιν εις την εν Malabar των Ινδιών Συριανήν Εκκλησίαν, διερχόμενος δι' ολίγας ώρας και εκ Καλκούτας, προς ευλογίαν της εκεί Ορθοδόξου Ιεραποστολής.

Τον Πατριάρχην συνοδεύουν οι Σεβ. Μητροπολίται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων και Μύρων κ. Χρυσόστομος, ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Ταράσιος, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος και Φωτογράφος, και ο Εντιμ, κ. Μιχαήλ Μπίτσης, Κλητήρ.

Η Α. Θ. Παναγιότης συν Θεώ θα επιστρέψη εις την Πόλιν την 20ην τ.μ.

Πατριαρχικός Επίτροπος κατά την δεκαήμερον τούτην αποδημίαν του Πατριάρχου ωρίσθη υπ' Αυτού ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, όστις και προέπεμψε τον σεπτόν Προκαθήμενον της Εκκλησίας εν τω αεροδρομίω Atatürk μετ' άλλων Ιεραρχών του Θρόνου και του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα.


Περιεχόμενα
Επιστροφή