Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΥ
ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Το Σάββατον, 19ην Ιουνίου, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης μετέβη οδικώς εις Ελλάδα και επεσκέφθη την Ι.Μ. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος, υπαντηθείς εις την μεθόριον υπό του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου, του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Νικηφόρου, άλλων Ιεραρχών, του θρησκευτικού ηγέτου των Μουσουλμάνων της περιοχής, εκπροσώπων των πολιτικών, στρατιωτικών και δημοτικών αρχών και πολλών πιστών. Μετά σύντομον στάθμευσιν εις Καβύλην, όπου ωμίλησε προς τους συγκεντρωθέντας πιστούς, ο Πατριάρχης μετά της τιμίας Αυτού συνοδείας εκ των Σεβ. Μητροπολίτων Πέργης κ. Ευαγγέλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού και Λαοδικείας κ. Ιακώβου, του Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Στεφάνου και των Εντιμ. κ.κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ευαγγέλου Μπαζγκάρλο, Νικολάου Μαγγίνα και του Αρχικλητήρος κ. Βασιλείου Καραγιώργη, επεσκέφθησαν της Ορεστιάδα όπου εγένετο επίσημος υποδοχή εν τη πλατεία της πόλεως, καθ' ήν προσεφώνησεν Αυτόν ο κ. Δήμαρχος και απήντησεν ο Πατριάρχης. Είτα, η πομπή συνέχισε την πορείαν αύτης προς την έδραν της Ι. Μητροπόλεως, το Διδυμότειχον, εν τη πλατεία του οποίου εγένετο ωσαύτως επίσημος υποδοχή παρουσία πλήθους ενθουσιώντων πιστών, προς ους απηυθύνθη ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας απάντων και εις την λίαν εγκάρδιον και ευλαβή προσφώνησιν του κ. Δημάρχου. Από της εξέδρας της υποδοχής η Α.Θ. Παναγιότης απηλευθέρωσε λευκήν περιστεράν, σύμβολον ειρήνης, υπό τα παρατεταμένα χειροκροτήματα του πλήθους. Επηκολούθησε δοξολογία εν τω παρακειμένω μεγαλοπρεπεί και νεοδμήτω Ι.Ν. Παναγίας Ελευθερωτρίας, εις το τέλος της οποίας προσεφώνησε τον υψηλόν Επισκέπτην αυτού ο οικείος Μητροπολίτης, μετά την αντιφώνησιν δ' Αυτού αντηλλάγησαν δώρα και εψάλη το Πατριαρχικόν Πολυχρόνιον.

Μετά την εν συνεχεία δεξίωσιν εις τους κάτωθεν του Ι. Ναού καταλλήλους χώρους, ο Πατριάρχης μετά των συν Αυτώ ανεχώρησεν δια Νεοχώριον Ορεστιάδος, ένθα Ούτος, κατόπιν προηγηθείσης ευλαβούς γραπτής προσκλήσεως, ετέλεσε τον αγιασμόν των εγκαινίων του μεγάλου εργοστασίου YTONG και ωμίλησε καταλλήλως τη περιστάσει αφού προηγουμένως ωμίλησαν και ηυχαρίστησαν Αυτώ δια την τιμητικήν παρουσίαν και την ευλογίαν Αυτού οι εκπρόσωποι της εταιρίας Έλλην, Τούρκος, Σουηδός και Γερμανός. Την προσφώνησιν του Τούρκου εκπροσώπου Εντιμ. κ. Bülent Demiren μετεγλώττισεν εις την Ελληνικήν ο Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Στέφανος. Ακολούθως άπαντες εξεναγήθησαν εις τους χώρους του νέου εργοστασίου, μεθ' ο ο Πατριάρχης και η συνοδεία Αυτού επέστρεψαν εις Τουρκίαν προπεμφθέντες τιμητικώς, ενώ ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών είχεν αναχωρήσει ενωρίτερον δια Λέσβον.

Καθ' οδόν προς την Πόλιν και εις εκτέλεσιν συνοδικής αποφάσεως ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον παρά τον Kirklareli καταυλισμόν προσφύγων εκ του Κοσσυφοπεδίου (και τινών εκ Βοσνίας), επιδώσας εις τον Διευθυντήν αυτού και Βοηθόν του Νομάρχου της πόλεως επιταγήν πέντε δισεκατομμυρίων Λ.Τ. (περίπου $25.000 U.S.) ως προσφοράν του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια τας ανάγκας των φιλοξενουμένων προσφύγων, μετά πολλών εκ των οποίων επεκοινώνησεν η Α.Θ. Παναγιότης κατά την ξενάγησιν και επίσκεψιν των διαφόρων χώρων του καταυλισμού. Η υποδοχή του Πατριάρχου υπό του κ. Διευθυντού και των συνεργατών αυτού υπήρξε λίαν εγκάρδιος και τιμητική και εδόθησαν Αυτώ λεπτομερείς πληροφορίες περί της οργανώσεως και της λειτουργίας του καταυλισμού, ως και περί του αριθμού και των κατηγοριών των εν αυτώ περιθαλπομένων προσφύγων.

Μετά πάντα τα ανωτέρω ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά της συνοδείας Αυτού επέστρεψε εις Φανάριον.

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης μετά της συνοδείας Αυτού την πρωΐαν της Κυριακής, 20ης Ιουνίου, ανήλθεν εις την Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Χάλκης και εκκλησιάσθη από του Ι. Βήματος κατά την τελεσθείσαν υπό των Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου και Τριτεύοντος κ. Στεφάνου Θ. Λειτουργίαν, διανείμας εις το τέλος αυτής το αντίδωρον εις το εκκλησίασμα.

Έληξαν το εσπέρας του Σαββάτου, 19ης Ιουνίου, εν τω ξενοδοχείω Halki Palace αι επι δεκαπενθήμερον διαρκέσασαι εργασίαι της εφετεινής Οικολογικής συνάξεως, οργανωθείσης υπό της Μητρός Εκκλησίας, και οι σύνεδροι ανεχώρησαν εις τα ίδια.


Περιεχόμενα
Επιστροφή