ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Με πολλήν χαράν αναγγέλομεν εις τον λαόν των Πατρών και της Αχαΐας ότι διά πρώτην φοράν θα έλθη εις την πόλιν μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ την 21ην τρεχ. μηνός Οκτωβρίου, ώραν 10 π.μ. περίπου.

Θα γίνη παλλαϊκή υποδοχή, εις την διασταύρωσιν των οδών Τριών Ναυάρχων και Αγίου Ανδρέου, με επί κεφαλής τας Εκκλησιαστικάς και Πολιτικάς και Στρατιωτικάς Αρχάς.

Θα τελεσθή πανηγυρική Δοξολογία εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Ανδρέου και θα ομιλήση ο Πατριάρχης προς τον λαόν.

Εις την συνέχειαν θα μεταβή εις το Πανεπιστήμιον Πατρών, όπου, εις ειδικήν τελετήν, θα ανακηρυχθή Επίτιμος Διδάκτωρ, την 12ην μεσημβρινήν ώραν.

Θα επακολουθήση επίσημον Γεύμα εκ μέρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου.

Τας απογευματινάς ώρας ο Πατριάρχης θα αναχωρήση δι' Αθήνας.

Καλούμεν τον Πατραϊκόν λαόν να προσέλθη να λάβη την Ευλογίαν του Πατιάρχου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως


Περιεχόμενα
Επιστροφή