ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαῖου, ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ ἕδρα αὐτοῦ, ἐν Φαναρίῳ, ἀπό 23ης-27ης Δεκεμβρίου 2000, Ἱερά Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, μέ τήν συμμετοχήν τῶν Μακ. Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρου, Ἀντιοχείας κ. Ἰγνατίου, Σερβίας κ. Παύλου, Ρουμανίας κ. Θεοκτίστου καί Βουλγαρίας κ. Μαξίμου· τῶν Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου καί Μητροπολίτου Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Νικολάου, ὡς καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου. Ἐκ μέρους τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ Θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καί τῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν Γεωργίας, Κύπρου και Φιλλανδίας μετέσχον κατά σειράν οἱ Ἱεράρχαι Λαοδικείας κ. Ἰάκωβος, Σιατούρα κ. Ἀβραάμ, Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειος καί Ὄουλου κ. Αμβρόσιος. Ἀπουσίασεν ὁ Μακ. Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας.

Τήν Κυριακήν, 24ην Δεκεμβρίου, οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν συνεσκέφθησαν δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας, ἐν τέλει δέ ἀπεφασίσθη ὅπως:

α) οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν συνέρχωνται κατά τό δυνατόν συχνότερον πρός διαβούλευσιν ἐπί τῶν ἀπασχολούντων τάς Ἐκκλησίας αὐτῶν ζητημάτων·

β) συσταθοῦν τά ἑξῆς τρία διορθόδοξα σώματα:

1. Ὁμοσπονδία τῶν Ὁρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν Πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου·

2. Ἐπιτροπή ἐξετάσεως τῶν προβλημάτων τῆς βιοηθικῆς κ.τ.τ.·

3. Ἐπιτροπή λειτουργικῶν θεμάτων, πρός ἄρσιν ἀνεπιτρέπτων τινῶν διαφοροποιήσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τόν χῶρον τῆς λειτουργικῆς·

γ) ἀπευθυνθῇ μήνυμα πρός τούς Ὀρθοδόξους τῆς Βουλγαρίας, πρός ἐπίτευξιν τῆς ὁριστικῆς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐτῆς καταλλαγῆς καί εἰρηνεύσεως, ἐπί τῇ βάσει τῶν ληφθεισῶν ὑπό τῆς ἐν Σόφιᾳ συνελθούσης τό ἔτος 1998 Μείζονος καί Ὑπερτελοῦς Συνόδου ἀποφάσεων.

Συναφῶς ἀπεφασίσθη ὅπως ἀπευθυνθῇ ἔκκλησις πρός πάντας τούς ἐν ἐξουσίαις ὅντας ἔν ταῖς Χώραις ὄπου ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἴνα σέβωνται τούς ἀπ’ αἰώνων ἰσχύοντας κανόνας, καθώς καί τάς δομάς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόσον ὡς πρός τό διοικητικόν σύστημα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ὄσον και ὡς πρ τήν κτῆσιν καί χρῆσιν τῶν ἱερῶν τόπων καί περιουσιῶν αὐτῶν.

δ) ἐγκριθῇ τό σχέδιον Μηνύματος τῶν Προκαθημένων πρός τούς πιστούς αὐτῶν καί τόν κόσμον ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν τρίτην μετά Χριστόν χιλιετίαν.

Τήν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων οἱ Προκαθήμενοι καί ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν συνελειτούργησαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Φαναρίου ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν, τήν δ’ ἑπομένην συνελειτούργησαν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ Νικαίας (νῦν Μουσείῳ), διατεθείση προφρόνως πρός τοῦτο ὑπό τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, τάς ὁποίας καί καταλλήλως ηὐχαρίστησαν. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ταύτην ἀνεγνώσθη τό ὡς ἄνω Μήνυμα τῶν Προκαθημένων, διά τοῦ ὁποίου ἐξεφράσθησαν αἱ εὐχαί καί ἐδόθη ἡ εὐλογία αὐτῶν πρός τό πλήρωμ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί πρός πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως.

Ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ἐκδηλώσεων τούτων ἐγένετο καί ἡ παρουσίασις τοῦ μνημειώδους διτόμου ἔργου «Ὁ Θησαυρός τῆς Ὀρθοδοξίας» τῆς «Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν», ἐν τῷ ὁποίῳ ἀποτυποῦται διά λόγου καί εἰκόνος ἡ δισχιλιετής πορεία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 27ῃ Δεκεμβρίου 2000Περιεχόμενα
Επιστροφή