ΜΝΗΜΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ

Την Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου, συνεπληρώθη δεκαετία από της εις Κύριον εκδημίας του αειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος, Πνευματικού Πατρός της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, και άλλων Ιεραρχών του Θρόνου. Επί τη επετείω ταύτη, Ούτος, μετά της συνοδείας Του, μετέβη εις το Κοιμητήριον του αγίου Ιγνατίου της κοινότητος Χαλκηδόνος και έψαλε, παρουσία του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, άλλων Ιεραρχών του Θρόνου και πολλών λαϊκών, Τρισάγιον επί του τάφου του αποιχομένου Ιεράρχου.

Την μεσημβρίαν παρετέθη γεύμα εν τω εστιατορίω Moda Club.

Το απόγευμα της αυτής ημέρας επραγματοποιήθη το αναγγελθέν πνευματικόν μνημόσυνον εις μνήμην αυτού, εν τω Ιερώ Καθεδρικώ Ναώ της Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, εις ο ωμίλησεν ο οικείος Ποιμενάρχης, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Ευάγγελος, απαγγείλας ειδικόν τη περιστάσει ποίημα, οι Εντιμολ. Άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας κ.κ. Αλέξανδρος Παπαδερός, Αριστείδης Πανώτης και Αδαμάντιος Ανεστίδης, και ο Πατριάρχης, περί της προσωπικότητος του μεταστάντος.

Ωσαύτως, κατ' αυτό εγένετο και η επίσημος παρουσίασις του εκδοθέντος τιμητικού Τόμου με τίτλον "Χαλκηδόνια - Μνήμη Μελίτωνος Χατζή, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος".

Κατ' αυτό παρέστησαν Ιεράρχαι του Θρόνου εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, οι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Εκπαιδευτικοί, λοιποί Κοινοτικοί Παράγοντες, ως και πλείστοι άλλοι τιμώντες την μνήμην αυτού.Περιεχόμενα
Επιστροφή