ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Πατρῶν, ἑν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Νικόδημε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Ἡ ἐπίσκεψις τῆς ἡμετέρας Μετριότητος μετά τῆς τιμίας ἡμῶν συνοδείας κατά τόν παρελθόντα Ὀκτώβριον εἰς τήν θεόσωστον Ἐπαρχίαν τῆς ὑμετέρας ἀγαπητής ἡμῖν Ἱερότητος ἀφήκεν ἀνεξιτήλους ἐντυπώσεις καί εὐφρόσυνα βιώματα ἐν τῇ μνήμῃ καί τῇ καρδίᾳ ἡμῶν. Ἐπεστρατεύσατε ὅλα τά μέσα καί ἐπράξατε πᾶν τό δυνατόν διά νά καταστήσετε τήν ἔλευσιν ἡμῶν παρ’ ὑμῖν ἀλησμόνητον καί ἐπετύχετε τούτου πλήρως. Συνεκινήθημεν. Ἐχαρήκαμεν. Ἐθαυμάσαμεν τό ἔργον ὑμῶν. Καί τήν ἀγάπην τοῦ λαοῦ τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως πρός τό πρόσωπον τοῦ ποιμενάρχου αὐτοῦ. Ἐξετιμήσαμεν μεγάλως τήν εὐλάβειαν καί τόν σεβασμόν αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα καί Τροφόν τοῦ Γένους Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν. Ἐνισχύθημεν ἐξ αὐτῶν καί οὐ παυόμεθα διηγούμενοι πάντα ταῦτα τοῖς ἀδελφοῖς καί συνεργοῖς ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἐνταῦθα.

Ὅθεν, εὐχαριστοῦμεν θερμῶς τῇ ὑμετέρα φίλῃ Ἱερότητι δι’ ἁπάσας τάς ἐκδηλώσεις αὐτῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς πρός ἡμᾶς καί δι’ ἡμῶν πρός τόν ᾧτινι ταπεινῶς διακονοῦμεν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον καί δεόμεθα τοῦ δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ ὅπως ἀνταποδίδῃ αὐτῇ κατά τήν πλουσίαν εἰς αἰσθήματα καρδίαν αὐτῆς, χαριζόμενος τῇ ὑμετέρᾳ ἀγάπῃ ἀμετάπτωτον ὑγείαν, εὐλογημένην παντοτε ποιμαντορίαν καί μακρότητα εὐτυχῶν ἐν μέσῳ τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου αὐτῆς ἡμερῶν.

Προσεπευχόμενοι δ’ ἐπί τούτοις ὅπως ἐν πνευματικῇ ἐξάρσει καί εὐφροσύνῃ ὑποδεχθῆτε τήν Γένναν Χριστοῦ κατά τό μεταίχμιον τοῦτο τῆς δευτέρας πρός τήν τρίτην σωτήριον χιλιετίαν, ἥν δώῃ Οὗτος εἰρηνικήν καί γαληνιαίαν τῷ κόσμῳ παντί, ἀσπαζόμεθα ὑμῶς ὅλως ἀδελφικῶς ἐν Αὐτῷ, εὐχαριστοῦμεν καί αὖθις ἀπό καρδίας ἐπί πᾶσι καί ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς, ἐπί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας καί ἐπί πάντας τούς πιστούς ὑμῶν, τούς εὐμοιρήσαντας ἵνα ἔχωσι στοργικόν ποιμένα καί πατέρα πνευματικόν τήν ὑμετέραν πεπνυμένην ἱερότητα, τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος Αὐτοῦ.

4 Δεκεμβρίου 2000        

    Περιεχόμενα
Επιστροφή