ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
27/11 - 1/12 2000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, υπό την πνευματικήν αιγίδα και ευλογίαν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, οργανώνει εις την Έδραν του, από 27ης έως 1ης Δεκεμβρίου 2000, Μείζονα Κληρικολαϊκή Συνέλευσιν, με θέμα: "Η Ενορία, κύτταρον της ζωής της Εκκλησίας - Βιουμένη πραγματικότης, σύγχρονοι προσανατολισμοί και προκλήσεις", εντός των πλαισίων των εορταστικών εκδηλώσεων των δύο χιλιάδων χρόνων από της Γεννήσως του Χριστού.

Εις την Συνέλευσιν ταύτην θα λάβουν μέρος Ιεράρχαι, κληρικοί και λαϊκοί εκπρόσωποι από τας ανά τον κόσμον Επαρχίας του Θρόνου και την Ομογένειαν της Πόλεως.

Η Κληρικολαϊκή Συνέλευσις θα ασχοληθεί με το θέμα της Ενορίας ως βιουμένης πραγματικότητος εις την ζωήν της Εκκλησίας και των συγχρόνων προσανατολισμών και προκλήσεων. Ειδικώτερον δε θα παρουσιασθούν δι' εισηγήσεων και θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα: α) ενορία και ευρύτεραι ηθικοκοινωνικαί εμπλοκαί, β) ενορία και κλήρος, γ) ενορία και λαϊκόν στοιχείον, δ) ενορία και γυναίκες, ε) ενορία και επί μέρους δομαί, ς) ενορία εν τη διασπορά, ζ) ενορία, γλώσσα, παιδεία, κατήχησις, και η) ενορία και νεολαία.

Τα μέλη της Συνελεύσεως θα έχουν την ευκαιρίαν να παραστούν εις τας λατρευτικάς εκδηλώσεις της Μητρός Εκκλησίας επί τη Θρονική Εορτή αυτής, να επισκεφθούν Ιεράς Μονάς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πόλεως και της Νίκαιας, και να παραστούν εις διαφόρους καλιτεχνικάς εκδηλώσεις διοργανουμένας προς τιμήν αυτών.

Την επίσημον έναρξιν των εργασιών της Μείζονος Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, θα κηρύξη, την Δευτέραν, 27ην τρέχοντος μηνός, και περί ώραν 15:00, εις το Συνεδριακόν Κέντρον (Convention Centre) του ξενοδοχείου Hilton, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίου, Όστις θα προεδρεύη των εργασιών αυτής.

       Φανάριον, τη 23η Νοεμβρίου 2000.Περιεχόμενα
Επιστροφή