ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
27/11 - 1/12 2000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, υπό την πνευματικήν αιγίδα και ευλογίαν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ωργάνωσεν εις την Έδραν του, από 27ης Νοεμβρίου μέχρι 1ης Δεκεμβρίου 2000, Μείζονα Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν, με θέμα "Η Ενορία, κύτταρον της ζωής της Εκκλησίας - Βιουμένη πραγματικότης, σύγχρονοι προσανατολισμοί και προκλήσεις", εντός των πλαισίων των εορταστικών εκδηλώσεων των δύο χιλιάδων χρόνων από της Γεννήσεως του Χριστού.

Εις την Συνέλευσιν ταύτην έλαβον μέρος υπέρ τα 700 μέλη, εκ των οποίων Ιεράρχαι, λοιποί κληρικοί και λαϊκοί, εκπρόσωποι από τας ανά τον κόσμον Επαρχίας του Θρόνου και από την Ομογένειαν της Πόλεως.

Την επίσημον εναρξιν την εργασιών της Μείζονος ταύτης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, εκήρυξεν, την Δευτέραν, 27ην Νοεμβρίου, εις το Συνεδριακόν Κέντρον (Convention Center) του Ξενοδοχείου HILTON, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, όστις και προήδρευσε των εργασιών αυτής. Η Κληρικολαϊκή Συνέλευσις, δι' εμπεριστατωμένων εισηγήσεων και παρεμβάσεων, ησχολήθη με το θέμα της Ενορίας ως βιουμένης πραγματικότητος εις την ζωήν της Εκκλησίας και των συγχρόνων προσανατολισμών και προκλήσεων, που υπάρχουν γύρω από το θέμα αυτό.

Εις το υπό της Ολομελείας εγκριθέν Πόρισμα·

  • διεπιστώθη η αύξουσα θεσμική κρίσις και αι καταλυτικοί επιρροαί της εκκοσμικεύσεως του εκκλησιαστικού σώματος, διό και προτείνεται η επανεκτίμησις της υφισταμένης κατά ενορίας δομής της Εκκλησίας·
  • παρουσιάζεται η ενορία επί θεολογικής βάσεως, ως "σώμα Χριστού" περί τον κατά τόπους Επίσκοπον, η οποία παραλλήλως ποικίλει εν τη επιτελέσει του έργου αυτής κατά περιοχάς και χώρας και κατά τας εκασταχού κρατούσας συνθήκας·
  • διευκρινείται το περιεχόμενον των εννοιών "ενορία" και "κοινότης", και υπογραμμίζεται ο μείζων ρόλος, τον οποίον καλείται να διαδραματίση σήμερον η ενορία·
  • επισημαίνεται ότι ο ενοριακός ναός γίνεται το κέντρον αναφοράς των πιστών, εντός του οποίου μυσταγωγείται το μυστήριον της θείας επιφανείας εν διαπροσωπική κοινωνία και εν εσχατολογική διαστάσει·
  • υπογραμμίζεται ο βασικός ρόλος του ιερέως ως ποιμένος της ενορίας, ως και η ανελλιπής τέλεσις υπ' αυτού των ιερών ακολουθιών, παραλλήλως προς την εν πνεύματι θυσίας και ανιδιοτελούς αγάπης ποιμαντικήν αυτού διακονίαν·
  • εκφράζεται η πεποίθησις ότι εις το ενοριακόν έργον μετέχει ολόκληρον το ενοριακόν πλήρωμα, η δε παρουσία και διακονία της γυναικός εις αυτό εμπνέεται από το πρόσωπον της Υπεραγίας Θεοτόκου, και προσδιορίζεται από την βιωθείσαν και βιουμένην ορθόδοξον παράδοσιν και εμπειρίαν·
  • γίνεται λόγος περί των ιερατικών κλήσεων, ως και της επιμορφώσεως των υποψηφίων κληρικών και των λοιπών καλουμένων εις προσφοράν εργασίας εντός του ενοριακού έργου, και προτείνονται συγκεκριμέναι ιδέαι προς υλοποίησιν των προτεινομένων·
  • υπενθυμίζεται άπαξ έτι η δια της ελληνικής γλώσσης προσέγγισις των αληθειών της Αγίας Γραφής και της πατερικής Παραδόσεως, ως και ο δια της συστηματικής κατηχήσεως ευαγγελισμός των πιστών·
  • γίνεται σαφής αναφορά εις τον ρόλον των νέων εν τη ενορία και τας περί αυτήν ενοριακάς δραστηριότητας, "δια την ευχαριστιακήν συνάντησιν και την μετοχήν των εις την ευχαριστιακήν τράπεζαν".

Τα μέλη της Συνελεύσεως έσχον την ευκαιρίαν να αναπτύξουν διαπροσωπικάς συναντήσεις και επικοινωνίας, η δε διαρκής παρουσία του Παναγιωτάτου Πατριάρχου εις την Σύναξιν ταύτην κατέδειξε την εγγύτητα του ποιμένος πρός το ποίμνιον αυτού.

Τέλος, άπαντες παρέστησαν εις τας λατρευτικάς εκδηλώσεις της Μητρός Εκκλησίας επί τη Θρονική Εορτή αυτής, επεσκέφθησαν Ιεράς Μονάς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πόλεως όσον και της αρχαίας Νικαίας, και παρέστησαν εις διαφόρους καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις, διοργανωθείσας προς τιμήν αυτών.

      Φανάριον, τη 30η Νοεμβρίου 2000.Περιεχόμενα
Επιστροφή