ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ
ΝΑΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(21 Οκτωβρίου 2000)

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Μέ ἐξαιρετικήν χαράν ἡ πόλις καί ἡ Μητρόπολις τῶν Πατρῶν ὑποδέχονται σήμερον τήν Κορυφήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος. Ὁ δέ Πρωτόκλητος τῶν Ἀποστόλων καί σεπτός Πολιοῦχος ἡμῶν Ἅγιος Ἀνδρέας, ὑπό τούς θόλους τοῦ περικλύτου Ναοῦ Αὐτοῦ, ἀσπάζεται καί εὐλογεῖ δεχόμενος Αὐτήν ἀφιχθείσαν εἰς τόν ἕτερον πόλον τοῦ νοητοῦ ἄξονος, τοῦ συνδέοντος τήν ὑπ’ Αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν ἐν Κ/Πόλει Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν μετά τῆς ἐχούσης τόν αὐτόν σεπτόν Πάτρωνα Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, τόν θεμέλιον τῆς ὁποίας ἐπορφύρωσεν ὁ Πρωτόκλητος διά τοῦ τιμίου αὐτοῦ αἵματος, θανατωθείς, ἐπί σταυροῦ, καί ἀποδειχθείς τέλειος μαθητής καί μιμητής τοῦ Θεῖου αὐτοῦ Διδασκάλου καί Σωτήρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Τήν ἐπίσκεψίν σας ἀναμένομεν, Παναγιώτατε.

Ὡς ὁμογάλακτοι ἀδελφαί Κωνσταντινούπολις καί Πάτραι ἐναβρύνονται ἐπί τῷ ὀνόματι τοῦ ἱδρυτοῦ τῶν θυγατρικῶν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ἐκκλησιῶν αὐτῶν.

Καί ὁ ὁμιλῶν ταπεινός ἐπίσκοπος τῶν Πατρῶν ἔχει σήμερον τήν χαράν καί τήν τιμήν νά ἀσπάζεται ἐν Χριστῷ τόν ὑπεροχικόν ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ καί πρῶτον τῇ τάξει «Θρόνου διάδοχον», τοῦ Ὁποίου καί ὁ ἐπί τῆς ἀποστολικῆς αὐτοῦ καθέδρας τῶν Πατρῶν ὑψωθεῖς ταπεινός ἀδελφός Ὑμῶν, Παναγιώτατε, εὔχεσθε νά ἀποβῇ μεθ΄ ἡμῶν «καί τρόπων μέτοχος».

Τήν παρ΄ ἡμῖν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος προὐκάλεσεν ἡ εὐλογωτάτη σκέψις καί ἀπόφασις τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Πατρῶν, ὅπως τιμήσῃ τό σεπτόν Ὑμῶν Πρόσωπον μέ τήν ἀναγόρευσιν καί τόν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος αὐτοῦ.

Τήν πρότασιν ἔθεσεν ἀρχικῶς, ἐπί τῆς πρυτανείας αὐτοῦ, ὁ ἐλλογιμώτατος προπρύτανις Κος Σταμάτιος Ἀλαχιώτης. Καί ἐνημέρωσεν ἡμᾶς, ὡς οἰκεῖον Μητροπολίτην τῆς πόλεως ταύτης καί ἕδρας τοῦ Πανεπιστημίου, ἵνα διά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας προωθηθῇ καί ἀχθῇ εἰς γνώσιν Ὑμῶν ἡ γενομένη πρότασις.

Ὡς καί ἐγένετο. Τοσοῦτῳ μᾶλλον, καθ΄ ὅσον καί ὁ νέος πρύτανις – καθηγητής κ. Νικόλαος Ζοῦμπος, μετά τῶν ἀρμοδίων ὀργάνων τῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν, ἐμεθόδευσε τήν εὐρυτέραν συμμετοχήν τῶν Σχολῶν καί τό ὅλον πρόγραμμα τῆς τελετῆς ἐπί τῇ ἀναγορεύσει καί ἐπιδόσει τῶν τίτλων.

Καθῆκον δέ ἡμῶν ἄμεσον ἐλογισάμεθα, ὅπως τό αἴσιον τοῦτο γεγονός πλαισιώσωμεν δι΄ ἀντιστοίχων ἐκκλησιαστικῶν ἐκδηλώσεων, ὑπεβάλομεν δέ καί τήν παρ΄ ἡμῶν πρόσκλησιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος εἰς τήν καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν, εἰς εὐλογίαν τοῦ πληρώματος αὐτῆς.

Θά εἴμεθα περισσότερον εὐτυχεῖς, ἐάν μᾶς ἐδίδετο ἡ χαρά μιᾶς Πατριαρχικῆς Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἀλλ΄ ἡ στενότης τοῦ προγράμματος τῆς παρούσης ἐν Ἐλλάδι διακινήσεώς σας μᾶς περιώρισεν εἰς τήν παλλαϊκήν ὑποδοχήν καί τήν πρός τόν θεόν Δοξολογίαν ἐπί τῇ παρουσίᾳ σας.

Ἐπεφυλάχθη ἐν τούτοις εἰς ἡμᾶς νά συγχαρῶμεν τήν Ὑμετέραν παναγιότητα ἐπί τῇ αἰσίᾳ (αὐριανή) ἐπετείῳ τῆς ἀναρρήσεως Αὐτῆς εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, τῇ 22α Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1991.

Χαιρετίζομεν τήν εἴσοδόν σας εἰς τό 10ον ἔτος τῆς Πατριαρχίας σας. Ἀνομολογοῦμεν τήν εὐδόκιμον, σύν Θεῷ, Πατριαρχικήν δραστηριότητα Ὑμῶν εἰς Πανορθόδοξον κλίμακα καί δεόμεθα τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Σωτήρος ἡμῶν Χριστοῦ, ὅπως περιέπῃ τήν Πατριαρχικήν ἀξίαν, ἐν τῷ Προσώπῳ Ὑμῶν, εἰς πολλά ἔτη, διά τῆς εὐδοκίας Αὐτοῦ.

Καί ἤδη Παναγιώτατε, κλῆρος καί λαός τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, μέ ἐπικεφαλῆς τάς Πολιτικάς, Στρατιωτικάς, Ἐκπαιδευτικάς καί λοιπάς τοπικάς Ἀρχάς, ἐπισυνηγμένοι έν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ἐνατενίζουσι πρός τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα, ἵνα ἀκροασθῶσι τῶν λόγων Αὐτῆς τῶν πατρικῶν, καί λάβωσι τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, τήν ἀπό Μητρός, Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, κομιζομένην πρός ἡμᾶς.

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Προκαθημένου ἁπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας θά παραμείνη ἀλησμόνητον ἱστορικόν γεγονός διά τάς Πάτρας καί διά τήν τοπικήν ἡμῶν Ἐκκλησίαν.

Καί διά τό Πανεπιστήμιον τῶν Πατρῶν, τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους ἐν αὐτῷ, θά καταλίπῃ ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τῆς Πατριαρχικῆς Εὐλογίας, ὡς σφραγίδος δωρεᾶς ἐπ΄ αὐτοῦς καί τοῦς μετ΄ αὐτοῦς.

Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα.Περιεχόμενα
Επιστροφή