ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΥ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
(21 Οκτωβρίου 2000)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Πατρῶν καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ κύριε Νικόδημε,
Ἐντιμότατε κυριε Δήμαρχε,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ μεγάλην συγκίνησιν καί χαράν ἐπισκεπτόμεθα τήν Ἱεράν Μητρόπολιν καί τήν πόλιν τῶν Πατρῶν, κατόπιν τῆς τιμητικῆς δι΄ ἡμᾶς άποφάσεως τοῦ Πανεπιστημίου τῆς πόλεως καί τῆς προσκλήσεως ὑμῶν, Ἱερώτατε καί ἀγαπητέ Νικόδημε, ἵνα προσκυνήσωμεν τήν τιμίαν Κάραν τοῦ Ἁγίου Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τοῦ πολιούχου τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί ἱδρυτοῦ τῆς ἐν αὐτῇ Ἐκκλησίας, ὡς καί τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί ἵνα ἀνταλλάξωμεν μεθ΄ ὑμῶν ἀσπασμόν ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης ἐν Χριστῶ καί τιμῆς.

Ἀπευθύνομεν πρός ὑμᾶς, Ἱερώτατε, καί πρός ὑμᾶς, κύριε Δήμαρχε, καί πρός ἅπαντα τόν εὐλαβῆ λαόν τῆς ἱστορικῆς καί παναρχαίας πόλεως τῶν Πατρῶν, τόν χαιρετισμόν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς τιμῆς. Φέρομεν εἰς ὅλους τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῶν ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει ἱερῶν κειμηλίων καί προσκυνημάτων.

Ἡ πολυάνθρωπος καί ἁγιοτρόφος πόλις τῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία ἔδωσεν εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν δύο Ἁγίους Ἀποστόλους ἐκ τῶν ἐβδομήκοντα, τόν Σωσίπατρον καί τόν Ἡρωδίωνα, ἐν τῇ ὁποίᾳ κατά τινα παράδοσιν συνεγράφησαν ὑπό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τό καλλιεπέστατον αὐτοῦ Ἅγιον Εὐαγγέλιον καί αἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἡ ὁποία ηὐλογήθη ἀπό τό μαρτυρικόν αἷμα πολλῶν Ἁγίων Μαρτύρων, μέ προεξάρχοντα τόν σταυρωθέντα Ἅγιον Πρωτόκλητον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, βαθύτατα συγκινεῖ ἡμᾶς. Μᾶς συγκινεῖ δέ καί διά τό ὅτι ἡ ἐπίδρασις τῶν ἐν αὐτῇ ἀσκηθέντων ὁσίων καί μαρτύρων καί τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου συνεχίζεται ἐπί τάς ψυχάς τῶν συγχρόνων κατοίκων αὐτῆς, ὡς φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἀνέδειξε καί ἀναδεικνύει ἐξόχους προσωπικότητας καί πολύν λαόν ἀφιερωμένον εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας καί διάγοντα ζωήν κατά Χριστόν, ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγησιν ἐπί τό τελευταῖον τέταρτον καί πλέον τοῦ αἰῶνος τοῦ πολιοῦ, σεβαστοῦ, πολυγραφωτάτου, ὑμνογράφου καί στοργικοῦ ποιμένος αὐτῆς, τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κυρίου Νικοδήμου.

Ἀλλά καί ἡ ὁμαλή λειτουργία ἐν τῇ πόλει ἑνός τῶν ἀξιολογοτέρων καί εὐφήμως γνωστῶν Πανεπιστημίων τῆς Ἐλλάδος, ἡ διά τοῦ λιμένος αὐτῆς διακίνησις μεγάλου ἀριθμοῦ ταξιδιωτῶν πρός καί ἀπό τήν Δυτικήν Εὐρώπην, ἡ ἐν γένει οἰκονομική καί πολιτιστική αὐτῆς ἀνάπτυξις καί ἡ φιλόξενος αὐτῆς παράδοσις, μαρτυρεῖ ὅτι οἱ κάτοικοι αὐτῆς εἶναι δημιουργικοί καί φιλοπρόοδοι καί ὅτι δύνανται νά ἐπιτελέσουν ἀκόμη πολλά, δι΄ ὅν λόγον καί τό ἔργον τῶν δημοτικῶν καί κρατικῶν ἀρχόντων εἶναι σπουδαῖον καί πρέπει καί ἐδῶ, ὅπως παντοῦ, νά ὑποκινήσῃ καί ἀφυπνίσῃ καί ἐνεργοποιήσῃ τόν δυναμισμόν καί τήν πρωτοβουλίαν τῶν πολιτῶν.

Ὡς θεμέλιον ὅμως πάσης προόδου πρέπει νά τίθεται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν κάι ἡ τήρησις τῶν χρησιμωτάτων διά τήν ζωήν μας εὐαγγελικῶν ὑποδείξεων καί ἐντολῶν, διότι ἡ ἐκτροπή από τόν ὀρθόν δρόμον πολλάκις καταστρέφει ζωάς καί ἐπιτεύγματα μετά πολλοῦ κόπου κατορθωθέντα. Ἀντιθέτως ἡ σύμφωνος πρός τό Εὐαγγέλιον ζωή χαρίζει ὑγείαν ψυχῆς καί γαλήνην εἰς τήν καρδίαν, χαράν καί ἀσφάλειαν καί ἐπάνω ἀπό ὅλα ἐπισύρει τήν χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς τόν πιστόν τηρητήν τῶν ἐντολῶν, ἡ ὁποία χάρις φωτίζει τόν ἄνθρωπον νά ἐπιλέγῃ πάντοτε τό συμφέρον καί νά μή παρασύρεται εἰς ἐπιζημίους ἀποφάσεις.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν θερμήν ὑποδοχήν, τοῦς εὐγενεῖς λόγους, τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν πρός τήν Μητέραν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καί πρός τήν ἡμετέραν Μετριότητα καί διά τάς συγκινητικάς ἐκδηλώσεις σας.

Σᾶς εὐχόμεθα πᾶσαν παρά Κυρίου δωρεάν καί σᾶς ἐπιδαψιλεύομεν ὁλόθυμον τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν, ἐπικαλούμενοι ἐφ΄ ὑμᾶς τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τό πλούσιον Αὐτοῦ ἔλεος, ταῖς πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πάντων τῶν ἐκ Πατρῶν ἤ ἐν Πάτραις Ἁγίων. Ἀμήν.Περιεχόμενα
Επιστροφή