Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ  
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ  
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ
ΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΝ  


(3 Νοεμβρίου 2008)

 

* * *

 
Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότατοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μὲ πολλὴν συγκίνησιν εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐλογημένην ἀχαϊκὴν γῆν, τὴν ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ ὁποῖος εἶναι συγχρόνως καὶ ὁ ἱδρυτὴς καὶ προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βυζαντίου.

Ἀντικρύζοντες τὰ προσφιλῆ πρόσωπα ὅλων σας δοκιμάζομεν ἰδιαιτέραν χαράν. Ἡ κοινὴ καὶ πολυσέβαστος Πνευματική μας Μητέρα, ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, σᾶς στέλνει, διὰ τοῦ Πατριάρχου, τὴν πολλὴν ἀγάπην της, τὴν ὁλοκάρδιον εὐλογίαν της καὶ τὰς πλέον θερμὰς εὐχάς της. Εἶσθε πάντοτε, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλον τὸ εὐσεβὲς Γένος μας, εἰς τὸ κέντρον τῶν προσευχῶν της.

Θλιβόμεθα, ἀγαπητοί, ἐνθυμούμενοι ὅτι ἡ περιφέρειά σας εἶχεν ὑποστῆ τὴν φοβερὰν δοκιμασίαν τοῦ σεισμοῦ καὶ ὁ ἱερὸς Ναός σας τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τὸν ὁποῖον καὶ θὰ ἐπισκεφθοῦμεν ἐντὸς ὀλίγου, ἐπλήγη ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὑπέστη σοβαρὰς ζημίας. Θλιβόμεθα ἀκόμη ἐνθυμούμενοι ὅτι ὁ Νομός σας, ὅπως καὶ ὁ γειτονικὸς τῆς Ἠλείας καὶ ἄλλα τμήματα τῆς εὐάνδρου Πελοποννήσου, ἐδοκιμάσθη δεινῶς ἀπὸ τὰς πυρκαϊάς. Εὐχόμεθα τοιαύτας δοκιμασίας νὰ μὴν ἔχετε ποτὲ ξανὰ εἰς τὸ μέλλον. Ἡ Ἐκκλησία θὰ προσεύχεται πάντοτε νὰ σᾶς ἀπαλλάττῃ ὁ Θεὀς «ἀπὸ ὀργῆς, λιμοῦ, λοιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας κ.λπ», δηλαδὴ ἀπὸ κάθε μεγάλην συμφοράν, ὥστε ἀσφαλεῖς νὰ ἐπιδίδεσθε εἰς τὰ εἰρηνικὰ ἔργα σας, νὰ δημιουργῆτε πολιτισμὸν καὶ νὰ δοξάζετε μετὰ πίστεως τὸ πανάγιον Ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Θαρσεῖτε! Μὴν ἀποκάμνετε ἀπὸ τὰς δοκιμασίας! Πάντοτε, μὲ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου, θὰ ἔχωμε τὴν δυνατότητα, «τὸ χάσμα π' ἄνοιξε ὁ σεισμὸς νὰ τὸ γεμίσωμε ἄνθη», ὅπως ἔλεγεν ὁ ποιητής. Ἄνθη ἀνθρωπιᾶς, φιλαλληλίας, ἀλληλοϋποστηρίξεως, ἀλτρουϊσμοῦ, ἀγαθῶν ἔργων. Καὶ πάντοτε τὸ καῦμα τῆς πυρκαϊᾶς θὰ ἔχωμε τὴν δυνατότητα νὰ τὸ δροσίσωμε μὲ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πρόθυμον ἀδελφικὴν ἀλληλοβοήθειαν! Αἱ συμφοραὶ ἠμποροῦν καὶ πρέπει νὰ γίνωνται ἀφορμαὶ διὰ νὰ ἀφυπνισθοῦν τὰ εὐγενέστερα αἰσθήματα καὶ νὰ ἐνεργοποιηθοῦν αἱ καλλίτεραι προθέσεις.

Εὐχαριστοῦμεν, ἀγαπητὲ κύριε Δήμαρχε, διὰ τὴν ὡραίαν ὑποδοχὴν καὶ διὰ τοὺς εὐγενεῖς λόγους τῆς προσφωνήσεώς σας, τοὺς ὁποίους κρατοῦμεν εἰς τὴν καρδίαν μας. Ἀπὸ κέντρου ψυχῆς ἀπονέμομεν τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ εὐχὴν εἰς σᾶς, εἰς ὅλον τὸν περιεστῶτα εὐσεβῆ λαὸν καὶ εἰς τὰς Ἀρχάς, κρατικὰς καὶ τοπικάς, καὶ εἰς τὸν ἡρωοτόκον τόπον σας.


«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν» (Ρωμ. 16: 24).

 Περιεχόμενα
Επιστροφή