ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ της Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ κατά το επίσημο γεύμα, υπό του
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Γιά τήν οἰκονομία τοῦ χρόνου δέν ἀνεγνώσθη, ἀλλά ἐγένοντο ἁπλῶς προπόσεις καί χαιρετισμοί ἀπό στήθους )

 

Παναγιώτατε,

 

Κατά τήν ὥραν ταύτην τήν εὔσημον καί Ἱεράν καθ' ἥν ἐνταῦθα ἅπαντες οἱ συνδαιτημόνες συνήχθημεν, ἵνα πνευματικήν περισσότερον τροφήν ἀντλήσωμεν ἐκ τῆς, μετά τῆς περισπουδάστου Ὑμετέρας Παναγιότητος, ἀναστροφῆς, ἀτενίζομεν πρός Ὑμᾶς, τόν σοφόν οἰακοστρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τόν περίλαμπρον πνευματικόν φάρον, τόν τήν Οἰκουμένην, ἐν ἀγάπῃ καταυγάζοντα, τόν κλεινόν Ἱεράρχην πρός τόν ὁποῖον «πάγκοινος ὁ σεβασμός».

 

Ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ὁρῶμεν ἐπί τῆς κορυφῆς τῆς Τραπέζης, Ὑμᾶς, τόν κλεΐζοντα τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Βασιλευούσης, τόν Θρόνον τοῦ Χρυσορρήμονος Ἰωάννου καί τοῦ Γρηγορίου, ὧν τά πανσεβάσμια Λείψανα ἐνεργείαις τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος ἐν τῷ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τεθησαύρισται, ἀλλά καί τόσων ἄλλων Ἀγίων Πατριαρχῶν, Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς Οἰκουμένης, οἵτινες ἔλλαμψαν ἐν τῷ τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίῳ στερεώματι.

 

Ὁρῶμεν ὑμᾶς, τόν πολλαπλά καί σπάνια τάλαντα ὑπό τοῦ Κυρίου δεχθέντα καί πολλαπλασιάσαντα αὐτά διά πόνων καί κόπων πολλῶν, τόν ἀριζήλῳ δόξῃ περικοσμούμενον, τόν πρᾶξιν καί θεωρίαν συνδιάζοντα, τόν ἁπλότητα, μεγαλοπρέπειαν, ἀγάπην πηγαίαν καί οἰκειότητα κεκτημένον. Ὁρῶμεν τόν ζήλῳ θείῳ τηκόμενον καί ἀναλισκόμενον εἰς τήν μέριμναν πασῶν τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, τόν κατακοσμοῦντα τόν ἀειλαμπῆ καί τηλέφαντον πρῶτον καί Ἀποστολικόν Θρόνον τῆς Μιᾶς, Ἁγίας καί Καθολικῆς  τοῦ Θεοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν Ἱεράρχην ἐν ὧ ἀναπαύεται «πνεῦμα σοφίας καί συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καί ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καί εὐσεβείας καί πνεῦμα φόβου Θεοῦ» (Ἠσ. ια 2) .

 

Διά τοῦτο χαίρομεν, τόσον ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρέων ὅσον καί ὁ εὐσεβής Λαός, ἰδίᾳ δέ κατά τήν ὥραν ταύτην πάντες οἱ εὐσεβεῖς συνδαιτημόνες, πολλοί τῶν ὁποίων διά πρώτην φοράν ἠξιώθησαν ἵνα παρακαθήσουν εἰς Τράπεζαν τήν κεφαλήν τῆς ὁποίας κοσμεῖ ὁ Γνήσιος Πατήρ καί Ποιμενάρχης τῶν Ὀρθοδόξων. Ἔμπλεοι ἱερᾶς συγκινήσεως, ἐπαναλαμβάνομεν τό δαυϊτικόν «Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου ὡς στελέχη βλέπων τά ἔκγονά σου, χαῖρε εὐφραίνου προσάγων ταῦτα τῷ Χριστῷ Ποιμενάρχα».

 

Αὐτῆς τῆς χαρᾶς ἐπιτρέψατέ μοι, νά ἐξομολογηθῶ ἐνώπιον τῆς ὑμετέρας Παναγιότητος καί τῶν εὐσεβῶν συνδαιτημόνων, Τίμιε Πάτερ καί Δέσποτα, ἔχω πολλάκις γευθῇ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ὅτε ὑπακούων εἰς τάς ἐντολάς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, ἠρχόμην πρός Ὑμᾶς εἰς τό μαρτυρικόν Φανάριον διά σοβαράς Ἐκκλησιαστικάς ὑποθέσεις, ἤ εἰς τήν περιώνυμον τῆς Χάλκης Θεολογικήν Σχολήν εἰς τά σεμινάρια διά τό περιβάλλον, τά ὁποῖα ἐπραγματοποιοῦντο μέ πρωτοβουλίαν τῆς ὑμετέρας Παναγιότητος. Συναναστρεφόμενος καθ' ἑκάστην φοράν μεθ' Ὑμῶν καί λαμβάνων τήν Σεπτήν Πατριαρχικήν Εὐχήν Σας, ἠσθανόμην ὅτι εὐωδίας πνευματικῆς, ἐπληροῦτο ἡ καρδία μου καί ἀγαλλιάσεως καί εὐφροσύνης ἡ ψυχή μου.

 

Ταῦτα εἶχον ὡς ἐφόδια εἰς δυσκόλους κατά, τήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πορείαν μου, στιγμάς καί ἐκ τοῦ λόγου τῆς ἀγάπης Σας ἤντλουν δύναμιν, ἵνα πορεύωμαι εἰς κρισίμους περιστάσεις. Ἀλλά ἡ ἀγάπη τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, μεγαλυτέρα ἐξεδηλώθη ὅτε ἐξελέγην Ἐπίσκοπος καί κατεστάθην Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὅτε μαζί μέ τάς Πατριαρχικάς Ὑμῶν Ἁγίας εὐχάς, ἀπεστείλατε καί δῶρον τίμιον, τό Ἱερόν Ἐγκόλπιον τό ὁποῖον ἐπί τοῦ στήθους μου, μετά τῆς ἐν Κυρίῳ καυχήσεως καί μεγίστης συγκινήσεως, φέρω.

 

Δι' ὅλα ταῦτα καί ἄλλα πολλά, ἅ Ὑμεῖς γνωρίζετε Παναγιώτατε, ἐπιτρέψατέ μοι ὅπως ἐκφράσω τάς ἐκ βαθέων εὐγνώμονας  εὐχαριστίας μου καί τόν βαθύτατον σεβασμόν.

 

Παναγιώτατε, ἐκφράζων καί αὖθις τήν χαράν παντός τοῦ πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, τήν συγκίνησιν καί τήν ἀγαλλίασιν, παρακαλῶ ὅπως ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Μητροπόλεως δεχθῆτε Ἱεράν Εἰκόνα, μέ τήν παράστασιν τῆς χειροτονίας τοῦ Στρατοκλέους ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν ὁποίαν ἱστόρησαν, αἱ εὐσεβεῖς Μοναχαί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Πατρῶν.

 

Τέλος ἐπιτρέψατέ μοι, ὅπως ἐγείρω τό κύπελλον ὑπέρ ὑγιείας καί μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος. Εὐλογεῖτε.

 

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών, προσέφερε καί στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας Δεομένης. Τά Μέλη τῆς Συνοδείας τοῦ Παναγιωτάτου ἐτιμήθησαν μέ τό παράσημο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη ξεχωριστά στόν Μέγα Ἀρχιδιάκονο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Μάξιμο καί στόν τριτεύοντα κ. Ἀνδρέα, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπό τήν Πάτρα. 

 Περιεχόμενα
Επιστροφή