ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ της Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ υπό του ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ


 

 

Παναγιώτατε,

 

Μέ βαθυτάτην συγκίνησιν, Σᾶς ὑποδεχόμεθα εἰς Κάτω Ἁχαΐαν, ὡς παράκλητον, μετά τήν συμφοράν τήν ὁποίαν ὑπέστη ἡ πόλις αὕτη καί ἡ πέριξ αὐτῆς περιοχή, ἐξ αἰτίας τοῦ φοβεροῦ σεισμοῦ τῆς 8ης παρελθόντος Ἰουνίου.

 

Ὁ σεισμός ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἔπληξε καί τόν περίλαμπρον Ἱερόν Ναόν τοῦ Προστάτου τῆς πόλεως ταύτης Τιμίου Προδρόμου, πολλάς οἰκίας καί καταστήματα καί ἄφησε πίσω του ἕνα νεκρό ἀδελφό μας.

 

Σήμερον, μία ἄλλη δόνησις συγκλονίζει τόν τόπον αὐτόν. Ἐκείνη πού σείει τάς καρδίας, διότι Ὑμεῖς, ὁ Σεπτός Προκαθήμενος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἐπισκέπτεσθε αὐτόν τόν Λαόν προκειμένου νά τόν στηρίξητε, νά τόν ἐμψυχώσητε, νά τόν παρηγορήσητε καί νά φέρητε τό μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος εἰς τόν Ἀληθινόν Θεόν, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅπως Ὑμεῖς μέ τόν σπάνιον, καί ἀνεπανάληπτον τρόπον πού διαθέτετε, γνωρίζετε νά χαρίζετε. Ἡ παρουσία τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος σήμερον ἐνταῦθα, σηματοδοτεῖ τήν ζωήν αὐτοῦ τοῦ τόπου καί θά μείνῃ εἰς τήν ἱστορίαν ὡς μοναδικόν γεγονός, ὡς ἔκφρασις ἀγάπης καί στοργῆς τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Σεπτοῦ οἰακοστρόφου Αὐτῆς, τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πρός τά ἐνταῦθα τέκνα Αὐτῆς. Τό μαρτυρικόν Φανάριον, Παναγιώτατε, γνωρίζει ἀπό πόνους καί ὀδύνας, ἀπό δάκρυα καί στεναγμούς. Ἔχει τήν ἐμπειρίαν τοῦ Γολγοθᾶ ἀλλά καί ἐκείνην τῆς Ἀναστάσεως. Διά τοῦτο ἡ ἐπίσκεψίς Σας ἐνταῦθα ἀποκτᾶ ἱδιαιτέραν σημασίαν.

 

Ἡμεῖς, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἐκ βαθέων ἐκφράζομεν τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας πρός Ὑμᾶς, διά τόν ἐπιστηριγμόν, τήν ἀγάπην καί τήν πατρικήν μέριμναν καί στοργήν, ὅπως καί διά τόν κόπον εἰς ὅν ὑπεβλήθητε, ἵνα ἔλθητε εἰς τόν τόπον αὐτόν καί πρίν ἤ εὐλογήσητε τήν Πόλιν τῶν Πατρῶν, ἠθελήσατε νά ἀσπασθῆτε τά ἐνταῦθα δοκιμασθέντα καί δοκιμαζόμενα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

 

Δεόμεθα τοῦ Κυρίου ὑπέρ ὑγιείας και μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

 

Ὡς εὖ παρέστητε Παναγιώτατε.

 

 Περιεχόμενα
Επιστροφή