ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ της Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ κατά την ΣΥΝΑΥΛΙΑ στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, υπό του ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Παναγιώτατε,

 

Μέσα εἰς αὐτόν τόν Ναόν τοῦ πνεύματος ἠθελήσαμεν ἀπόψε ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ὁ Δῆμος Πατρέων, τό Πανεπιστήμιον, σύμπασα ἡ τῶν Πατρέων Ἐκκλησία, νά προσφέρωμεν τόν σεβασμόν μας τόν πηγαῖον, τήν υἱικήν ἀγάπην καί τήν τιμήν, εἰς τό Σεπτόν Πρόσωπόν Σας, δηλοῦντες διά μίαν εἰσέτι φοράν ὅτι τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, εἶναι ὁ φωτεινός φάρος τοῦ πνεύματος ἀνά τήν Οἰκουμένην. Εἶναι τό μέγα Πανεπιστήμιον εἰς τό ὁποῖον, ὅστις φοιτᾶ, μαθητεύει εἰς τήν ταπείνωσιν, τήν ὑπομονήν, τήν ἀγάπην, τήν θυσίαν, τήν ἁγιότητα.

Ἡ Κωνσταντίνου πόλις, εἶναι ἡ Ἱερά κοιτίς τῶν φωστήρων τῆς Οἰκουμένης, μεγάλων Διδασκάλων καί Πατέρων, τῶν φωτιστῶν τοῦ κόσμου. Τῶν λαμπρῶν Ἱεραποστόλων καί τῶν διδάχων τοῦ Γένους εἰς κρισίμους καί πνευματικῶς ἐπωδύνους καιρούς καί χρόνους διά τό Ἔθνος ἡμῶν.

Αὐτός ὁ χῶρος Παναγιώτατε, ἁγιάζεται σήμερον διά τῆς ἰδικῆς Σας παρουσίας καί θά συνεχίζῃ διά τῶν Ἁγίων εὐχῶν Σας τήν εὐλογημένην πορείαν του, μέσω τῆς ὁποίας μέ ἱερόν ζῆλον οἵ τε Διδάσκοντες καί οἱ Διδασκόμενοι, θά ἐγκύπτωσιν μελετῶντες καί ἐρευνῶντες μετ' ἐπιστήμης πολλῆς καί ἱεροῦ κόπου, εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν τμημάτων, ἐπί τῷ τέλει τῆς πευματικῆς προόδου τῆς κοινωνίας μας τῆς τοπικῆς, τῆς εὐρυτέρας Ἑλληνικῆς ἀλλά καί τῆς παγκοσμίου.

Εὐχαριστοῦμεν ἐκ βαθέων, τόν Ἐλλογιμώτατον κ. Πρύτανιν τοῦ ἐν Πάτραις Πανεπιστημίου καί ἅπαντας τούς ἐνταῦθα ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐργαζομένους, διά τήν ἀγάπην των καί τήν ἀφοσίωσιν των εἰς τήν Ἁγίαν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεβασμόν πρός τό πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου και Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Παναγιώτατε, τά μελωδήματα ἀπόψε θά παρουσιάσουν πρός δόξαν Θεοῦ καί ἰδικήν Σας τιμήν, τέκνα εὐλαβέστατα τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, συνεργάται τίμιοι τοῦ Ἐπισκόπου, ἄνθρωποι καλλιεργημένοι γνωστοί εἰς τόν Ἑλληνικόν καί εὐρύτερον χῶρον, διά τούς ὁποίους ἐν Κυρίῳ καυχώμεθα.

Πρόκειται διά τήν Πολυφωνικήν Χορῳδίαν τῶν Πατρῶν ἡ ὁποία ἐφέτος συμπληρώνει 25 ἔτη συνεχοῦς λειτουργίας καί προσφορᾶς καί διά τό Δημοτικόν Ὠδεῖον Πατρῶν. Καί διά τά δύο μουσικά σχήματα αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι.

Παρακαλῶ Παναγιώτατε, εὐλογήσατε τό Πανεπιστήμιον τοῦτο καί τούς προαναφερθέντας, οἱ ὁποῖοι θά τέρψουν ὦτα ψυχῆς καί σώματος καί ἅπαντας τούς ἐνταῦθα εὑρισκομένους ἀδελφούς.

 

Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα.

 


 

 Περιεχόμενα
Επιστροφή