ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Επίσκεψις Βουλευτών εξ Ελλάδος και Κύπρου
(22 ΜΑΪΟΥ 2001)

Κωνσταντινούπολη, 23 Μαΐου 2001

Το απόγευμα της Τρίτης, 22ας Μαΐου, επεσκέφθησαν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και τον Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον οι Έλληνες και Κύπριοι βουλευταί, οι οποίοι μετέβησαν εις την Πόλιν διά την εαρινήν Σύνοδον της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τας Αθήνας ήσαν οι βουλευταί Θεόδωρος Κοτσώνης, Ντόρα Μπακογιάννη, Μιχαήλ Λιάπης, Μαρία Δαμανάκη, Νόρα Κατσέλη και Κίμων Κουλούρης, ενώ από την Κύπρον οι κ.κ. Γεωργιάδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, Πουργουρίδης, Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων, και Μαραθευτής και Αγρότης, Γραμματείς Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.

Οι επισκέπται ενημέρωσαν την Α.Θ.Παναγιότητα επί των εργασιών και των επαφών των εν τη Πόλει και εξέφρασαν τον σεβασμόν και την αγάπην των προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και το πρόσωπον του Πατριάρχου, ο Οποίος με την σειράν Του τους ενημέρωσεν επί των δραστηριοτήτων της Μητρός Εκκλησίας, εύρε δε την ευκαιρίαν να ευχαριστήση και πάλιν την Βουλήν των Ελλήνων διά την προσγενομένην Αυτώ προ διετίας τιμήν να ομιλήση από του υψηλού βήματος αυτής προς την Εθνικήν Αντιπροσωπείαν. Αντηλλάγησαν δώρα και η όλη συζήτησις διήρκεσε μίαν ακριβώς ώραν.

Τους υψηλούς επισκέπτας κατά την επίσκεψίν των εις το Φανάριον συνώδευεν ο εν Αγκύρα Πρέσβυς της Ελλάδος Εξοχ. κ. Ιωάννης Κοραντής.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 23η Μαΐου 2001.

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.Περιεχόμενα
Επιστροφή