ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ
(26-27 ΜΑΪΟΥ 2001)

Κωνσταντινούπολη, 29 Μαΐου 2001

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Παρασκευής, 25ης Μαΐου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκ των προκατόχων Αυτού αοιδίμου Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ', επί τη 100ετηρίδι από της εκλογής αυτού το δεύτερον εις τον Πατριαρχικόν Θρόνον.

* * *

Ο Πατριάρχης εις Καππαδοκίαν

Το εσπέρας της 25ης Μαΐου η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Νεαπόλεως κ. Αμβροσίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Νικόδημου, Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ανθίμου, του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου, του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, του Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου, και του Εντιμ. κ. Βασιλείου Καραγιώργη, Αρχικλητήρος Αυτού, μετέβη αεροπορικώς εις Νεβσεχίρ Καππαδοκίας.

Την επομένην, 26ην ιδίου, προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω εν Σινασώ Ιερώ Ναώ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ομιλήσας ελληνιστί και τουρκιστί προς τους πολυπληθείς προσκυνητάς εκ της Πόλεως και εξ Ελλάδος. Ο κ. Δήμαρχος της κωμοπόλεως Mustafapasa μετά των περί αυτόν επεφύλαξαν θερμήν υποδοχήν εις τους επισκέπτας αυτών. Το αυτό εγένετο και υπό του κ. Δημάρχου Avanos, ένθα ο Πατριάρχης προέστη του Εσπερινού του Σαββάτου εν καταλλήλως διαρρυθμισθέντι χώρω εις το ύπαιθρον, ως επίσης και υπό του κ. Δημάρχου του Προκοπίου (Urgup), ένθα ο Πατριάρχης προέστη υπαιθρίου Θείας Λειτουργίας την πρωΐαν της Κυριακής, 27ης τ. μ., ημέρας της μνήμης του εν τη πόλει ταύτη ζήσαντος εν αγιότητι Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Κατ' αυτήν ετέλεσε και την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Μπουένος ΄Αϊρες κ. Ταρασίου, ωμίλησε δε και πάλιν εις τας δύο γλώσσας δια την σημασίαν της εορτής των Αγίων Πατέρων και του Οσίου, διά τον νέον Ιεράρχην της Μητρός Εκκλησίας και διά την αγιοτόκον Καππαδοκίαν, ευχαριστήσας τας αρμοδίας Αρχάς της Χώρας διά την άδειαν, τας διευκολύνσεις και τας τιμάς.

Ο Πατριάρχης πλην των κ. κ. Δημάρχων, επεσκέφθη εθιμοτυπικώς και τον Εξοχ. κ. Νομάρχην Νεαπόλεως (Νεβσεχίρ) και τον Εντιμ. κ. Έπαρχον (Kaymakam) του Προκοπίου, επιστρέψας αεροπορικώς εις την Πόλιν την πρωΐαν της Δευτέρας, 28ης τ. μ..


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ανακοινούται ότι, επί τη μεγάλη ημέρα και εορτή της Κυριακής της Πεντηκοστής, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα χοροστατήση εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον εσπερινόν του Σαββάτου, 2ας Ιουνίου και ώραν 4ην μ.μ..

Την επομένην, Κυριακήν, 3ην ιδίου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα προστή της Πατριαρχικής και Συνοδικής θείας λειτουργίας, καθ' ήν θα τελεσθή και η εις Επίσκοπον Χειροτονία του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Μπουένος ’ϊρες κ. Ταρασίου.

Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης, θα τελέση τον Εσπερινόν του Αγίου Πνεύματος, εν τω τέλει του οποίου θ' αναγνώση και τας εύχας της Γονυκλισίας.Περιεχόμενα
Επιστροφή