ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ.
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
κ. ΤΑΡΑΣΙΟΥ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
(3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001)

Κωνσταντινούπολη, 3 Ιουνίου 2001

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της Παρασκευής, 1ης α.μ. Ιουνίου, και εκκλησιάσθη από του ιερού Βήματος αυτού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου των Ψυχών, 2ας ιδίου, τελέσας εν τω τέλει αυτών το ειθισμένον Τρισάγιον και αναγνώσας τας συγχωρητικάς ευχάς και τα ονόματα των υπέρ ων προσεκομίσθησαν τα κόλλυβα.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν του Σαββάτου των Ψυχών, 2ας τ.μ., συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον επί του τάφου του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.

* * *

Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ.
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
κ. ΤΑΡΑΣΙΟΥ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή της Πεντηκοστής, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 2ας Ιουνίου.

Την Κυριακήν της Πεντηκοστής 3ην ιδίου, μετ' εκδηλώσεων χαράς και τιμής, ετελέσθη εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ η εις Επίσκοπον χειροτονία του από Μεγάλων Αρχιδιακόνων Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Μπουένος ’ϊρες κ. Ταρασίου.

Προ της Χειροτονίας ο Πατριάρχης απηύθυνε καταλλήλους τη περιστάσει λόγους τω χειροτονουμένω, όστις απήντησε βαθέως συγκεκινημένος.

Η χειροτονία ετελέσθη υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Μετρών και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Αποστόλου και Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήτα.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης προέστη της Ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, αναγνώσας και τας ευχάς της Γονυκλισίας.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι του Θρόνου, Κληρικοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Κοραντής, Πρέσβυς της Ελλάδος εν Αγκύρα, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, ως και ο Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αποστολάκης, Πρόξενος αυτής, ο Εντιμ κ. Frank Urbancic, Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ ενταύθα, άλλοι Γενικοί Πρόξενοι, ο Εντιμολ. κ. Παναγιώτης και η Ευγεν. κ. Αγγελική Αντωνοπούλου, σεβαστοί γονείς του νέου Αρχιερέως, και οι λοιποί οικείοι αυτού, ’ρχοντες Οφφικιάλοι, παράγοντες της Ομογενείας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Επίσης παρέστησαν ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop ο Β΄ και Κληρικοί ξένων δογμάτων.

Εν συνεχεία, ο νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης Μπουένος ’ϊρες, ανελθών εις τον Θρόνον, διένειμεν εις το εκκλησίασμα το αντίδωρον, δεχθείς τα συγχαρητήρια και τας ευχάς πάντων των προσελθόντων.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 3η Ιουνίου 2001

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.Περιεχόμενα
Επιστροφή