ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ
Ο ΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ & ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
(5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001)

Κωνσταντινούπολη, 5 Ιουνίου 2001

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, πληροφορηθείς την εν ειρήνη κοίμησιν και εν Χριστώ τελείωσιν του αοιδίμου πιστού τέκνου Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου και Μεγάλου Ευεργέτου της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και ολοκλήρου του Γένους Παναγιώτου Αγγελοπούλου, εξέφρασε την βαθείαν λύπην Αυτού διά τον πρόσκαιρον αποχωρισμόν από τοιούτου μεγάλου φίλου ανδρός, προσενεγκόντος τεραστίας υπηρεσίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και το Γένος άπαν.

Άμα τη αγγελία του λυπηρού συμβάντος ανέπεμψε δέησιν εν Κυρίω υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού και παρηγορίας των οικείων του. Μεθ' ό συνεκάλεσεν έκτακτον συνεδρίασιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία απεφάσισεν όπως: α) τελεσθή αμέσως Πατριαρχικόν και Συνοδικόν τρισάγιον εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεταστάντος, το οποίον και ετελέσθη· β) εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τα μέλη της οικογενείας αυτού· γ) προστή η Α. Θ. Παναγιότης της εξοδίου ακολουθίας αυτού· δ) τελώνται εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ εν καιρώ άπαντα τα κεκανονισμένα εκκλησιαστικώς μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού· ε) θεσμοθετηθή "Υποτροφία εις μνήμην Π. Αγγελοπούλου" δι' αριστούχον κατ' έτος μαθητήν εκ Δημητσάνης· ς) δημοσιευθεί άρθρον σχετικόν προς τα ευεργεσίας του εις το επίσημον περιοδικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου "Ορθοδοξία"· ζ) τοποθετηθή εις περίοπτον θέσιν εν τω Πατριαρχικώ Οίκω η προτομή αυτού.

Το παράδειγμα της φιλοπατρίας του, της υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας μερίμνης του, της εργατικότητος και δημιουργικότητός του, της γενναιοδωρίας του, της αγαθοεργίας του και της μετριοφροσύνης του θα μείνη φωτεινόν. Υπήρξεν όντως μέγας.

Κύριος αναπαύσαι την ψυχήν αυτού εν χώρα ζώντων.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 5η Ιουνίου 2001

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.Περιεχόμενα
Επιστροφή