ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις
12 -16 Ἰανουαρίου 2001

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 12ην Ιανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Θεράποντος καί ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῷ φονευθέντος Νεωκόρου, ἀειμνήστου Βασιλείου Χαβιαροπούλου, ἐπί τῇ συμπληρώσει τριετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας, παρουσίᾳ τῶν οἰκείων αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης Ἰανουαρίου, συνέφαγε μετά πάντων τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένων κλητήρων, ὁδηγῶν, μαγείρων κ.λ.π., οὕς προσεκάλεσεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εἰς ἔκφρασιν εὐαρεσκείας διά τούς καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ λήξαντος ἔτους κόπους αὐτῶν. Τό δέ ἀπόγευμα, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιο·ι·, πρός ἐπίσκεψιν τοῦ Κατηχητικοῦ αὐτῆς, ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς μαθητάς αὐτοῦ καί εὐλογήσας αὐτούς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης τ. μ., μετέβη εἰς Πρίγκηπον καί, ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Ἐπάρχου τῶν Νήσων Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, παρακαθημένων καί τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων κ. Mesrop Β', ὡς καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Συμεών.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰανουαρίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος κατελθών ἐξ αὐτῆς εἰς τά Πατριαρχεῖα τήν Δευτέραν, 15ην τ. μ.. Οὗτος ἐκκλησιάσθη κατά τήν ἐν τῇ Μονῇ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης ἰδίου.

* * *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἄγκυραν

Ἀνταποκρινόμενος εἰς τιμητικήν πρόσκλησιν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, Ἐξοχ. κ. Ahmet Necdet Sezer, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη τήν Τρίτη, 16ην τ.μ., εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη εἰς τήν ὑπό τοῦ κ. Προέδρου δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου Τσάνκαγια.

Πρό τῆς δεξιώσεως ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τούς Ἐξοχ. κ. κ. Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Βουλγαρίας. Ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος κατά παράκλησιν τῆς Α. Ε. τοῦ Πρέσβεως κ. Ἰωάννου Κοραντῆ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε καί ἔκοψε τήν ἁγιοβασιλόπιτταν διά τό προσωπικόν τῆς Πρεσβείας, πρός τό ὁποίον ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους, ἀπαντῶν καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ κ. Πρέσβεως, καί διένειμε δῶρα εἰς τά παρευρεθέντα παιδία.

Κατά τάς ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις ταύτας, ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῆς Πρεσβείας τῆς Βουλγαρίας.

Τόν Πατριάρχην συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μετρῶν καί Ἀθύρων κ. Θεόκλητος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσης, ἐκ τῶν κλητήρων τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν ἀεροπορικῶς.Περιεχόμενα
Επιστροφή