ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις
20 Ἰανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2001

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρω·ί·αν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό φερώνυμον Ἁγίασμα τῆς περιοχῆς Φαναρίου καί προέστη τῆς ψαλείσης Ἱερᾶς Παρακλήσεως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῇ πατρικῇ Αὐτοῦ μερίμνῃ διά τήν Νεολαίαν, τό Σάββατον, 20ήν τ. μ., μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐξέδραμεν εἰς Θράκην, μετά μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων, φοιτητῶν καί ἐργαζομένων νέων τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, καί μετέβησαν ἅπαντες εἰς τό Ξενοδοχεῖον Klassis-golf, ἔνθα περιηγήθησαν τάς τουριστικάς ἐγκαταστάσεις, μεθ' ὅ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν αὐτῶν παρατεθέν γεῦμα καί ἔκοψε τήν ἁγιοβασιλόπιτταν, ἀπηυθύνας πατρικούς λόγους πρός τά πνευματικά Αὐτοῦ τέκνα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου τοῦ Ε', ἐνώπιον τοῦ τάφου αὐτοῦ, εἶτα δέ ἕτερον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτοῦ τε καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Λαοδικείας κυροῦ Μαξίμου καί Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, Καθηγητοῦ καί Σχολάρχου Αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν Πέμπτην 25ην τ. μ., μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ζ', ἐνώπιον τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

* * *

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

Ἀνακοινοῦται ὅτι, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἑπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰανουαρίου, καί ὥραν 5ην μ.μ., ὡς καί κατά τήν θείαν λειτουργίαν, τό Σάββατον, 27ην ἰδίου, ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς.

Κατά τήν ἔκπαλαι κρατήσασαν τάξιν, ἡ ἱερά Εἰκών τοῦ Ἁγίου θά τοποθετηθῇ ἐπί τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῇ καί ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας, τελεσθήσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν μέν Δευτέραν, 29ην Ἰανουαρίου, καί ὥραν 5ην Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τήν δέ Τρίτην, 30ήν ἰδίου, ἡ καθιερωμένη Πατριαρχική καί Συνοδική χοροστασία.

Τόν θεῖον λόγον θά κηρύξῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 1ης Φεβρουαρίου καί ὥραν 5ην, ὡς καί κατά τήν θείαν λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας ἰδίου.Περιεχόμενα
Επιστροφή