ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΤΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

23-27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Προκειμένου ἵνα μετάσχωσιν εἰς τάς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὀργανωθείσας, ἐπί τῇ κατακλεῖδι τῶν ἑορτασμῶν τῶν δύο χιλιάδων ἐτῶν ἀπό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἐκδηλώσεις, προφρόνως προσελθόντες παρέστησαν αὐτοπροσώπως οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Μακαριώτατοι Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρος, Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιος, Πατριάρχης Βελιγραδίου καί πάσης Σερβίας κ. Παῦλος, Πατριάρχης Βουκουρεστίου καί πάσης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος, Πατριάρχης Σόφιας καί πάσης Βουλγαρίας κ. Μάξιμος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος, Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας, Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος καί Μητροπολίτης Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Νικόλαος, ὡς καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, ἀφιχθέντες εἰς τήν Πόλιν κατά τάς ἡμέρας Παρασκευήν καί Σάββατον, 22αν και 23ην τ. μ. Δεκεμβρίου, ἅπαντες μετά τῶν συνοδειῶν αὐτῶν, ὑπαντήθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὑπό ἐξ Ἀρχιερέων Ἀντιπροσωπειῶν Αὐτοῦ, μετά πασῶν τῶν προσηκουσῶν τιμῶν, ὁδηγηθέντες εἰς τό Ξενοδοχεῖον Hilton, ἔνθα καί κατέλυσαν ὡς φιλοξενούμενοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τούς ὡς ἄνω ἑορτασμούς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκπροσωπεῖ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Ἰάκωβος. Ὡσαύτως, μή δυνηθέντες ὅπως προσέλθουν καί παραστοῦν αὐτοπροσώπως, διά λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεως αὐτῶν, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Γεωργίας, Κύπρου καί Φιλλανδίας ἐκπροσωποῦνται κατ’ αὐτούς, καταλλήλως ὑπό Ἀρχιερέων Ἐκπροσώπων αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη κατ’ ἰδίαν τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἐπίσημον ἀκρόασιν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν Προκαθημένων καί Ἐκπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου 23ης τ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰγνατίου, καί τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 24ης ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ. Παύλου, καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἐπισκόπων Σουμαδίας κ. Σάββα και Μπρανιτσέβου κ. Ἰγνατίου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, ἐν εἰδικῇ τελετῇ ἐνεχείρισε τήν Ἡγουμενικήν Ράβδον τῷ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτῃ κ. Προδρόμῳ, νέῳ Καθηγουμένῳ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, προσφωνήσας καταλλήλως.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, τῆς Ἑλλάδος, Dragan Tomisic, τῆς Γιουγκοσλαβίας καί Radu Bajenaru τῆς Ρουμανίας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐγένετο ἐν ταῖς Αἰθούσαις τοῦ Θρόνου καί τῶν Πατριαρχῶν τῶν Πατριαρχείων ἡ ἔναρξις τῆς Συσκέψεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, δι’ εἰδικῆς δεήσεως, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἱ. Συνάξεως ἔληξαν τήν 9ην μ. μ. ὥραν.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Kalyon, τήν δέ ἑσπέραν, ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, δεῖπνον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 24ης Δεκεμβρίου, ὁμοῦ μετά τῶν ὑψηλῶν φιλουξενουμένων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῶν Πατριαρχῶν, τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου αὐτοῦ, καί τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιο·ι·, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κ. Θεοδωρίδου. Ἅπαντας τούς ὡς ἄνω συνεχάρη πατρικῶς ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τῇ παρακλήσει τοῦ Ὁποίου ὡμίλησε πρός αὐτούς καί ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων κ. Ἀναστάσιος.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά μεγίστης ἱεροπρεπείας, λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν Προκαθημένων καί Ἐκπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 24ης τ. μ., Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων χοροστατοῦντος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Θεοκτίστου.

Τήν πρω·ί·αν τῆς Δευτέρας, 25ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Χριστουγέννων, καθ’ ἥν συνελειτούργησαν οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἤτοι οἱ ὡς ἄνω καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Λαοδικείας κ. Ἰάκωβος, ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί Τζιατούρα κ. Ἀβραάμ, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, ὁ Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καί ὁ Σεβ. ΜητροπολίτηςὌουλου κ. Ἀμβρόσιος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας.

Ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μέλη ἐκ τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου.

Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop μετ’ ἐκπροσώπων ἄλλων δογμάτων, ὁ Ἐξοχ. κ. Γρηγόριος Νιότης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλεῖστοι ἄλλοι Γενικοί Πρόξενοι, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, λοιποί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Hilton ἐπίσημον γεῦμα, τήν δέ ἑσπέραν πανηγυρική συνεστίασις ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Çirağan, πρός τιμήν τῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων, καθ’ ἥν ἐγένετο ἡ παρουσίασις καί ἡ διανομή πρός αὐτούς τοῦ διτόμου ἔργου «Ὁ θησαυρός τῆς Ὀρθοδοξίας», ὁμοῦ μετ’ ἄλλων ἀναμνηστικῶν.    Περιεχόμενα
Επιστροφή