Καλῶς ἤλθατε στήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙEΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

(Εμπλουτίζεται συνεχώς)